Логотип ФК Учет в общепите Предприятиям общепита
Раскрыть меню
Загрузка меню

Методичнi рекомендації щодо впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами


 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 червня 2003 року N 157

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами

Відповідно до пункту 6 статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.98 N 1706 "Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів", а також з метою вироблення методики бухгалтерського обліку господарських операцій із урахуванням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами, що додаються.

2. Керівнику департаменту політики внутрішньої торгівлі і побутових послуг Родіонову Ю. Ф. довести цей наказ до Республіканського комітету з торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування Автономної Республіки Крим, управлінь економіки, управлінь з питань торгівлі та побутового обслуговування населення обласних (міських) державних адміністрацій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Державного секретаря Кабана П. С.

 

Міністр 

В. Хорошковський 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
від 17 червня 2003 р. N 157 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами

1. Загальні засади з відображення бухгалтерського обліку в громадському харчуванні та в побутовому обслуговуванні

1.1. У цих Методичних рекомендаціях надано порядок відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій об'єктами господарської діяльності у сфері громадського харчування та побутових послуг незалежно від організаційно-правової форми та форми власності відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами (далі - ПБО).

Методичні рекомендації висвітлюють питання методології бухгалтерського обліку згідно з ПБО.

1.2. Питання організації бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування та побутових послуг вирішується власником або уповноваженим органом (посадовою особою) відповідно до законодавства та установчих документів. Підприємство (підприємець) самостійно визначає облікову політику, форму бухгалтерського обліку, затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку, об'єкти і періодичність проведення інвентаризації активів і зобов'язань.

1.3. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, форми і перелік яких визначаються нормативними актами.

Інформація, що міститься у прийнятих на облік первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку, у регістрах синтетичного та аналітичного обліку. Підприємства для узагальнення інформації ведуть облік на рахунках відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про його застосування, які затверджені наказом Міністерства фінансів від 30.11.99 N 291 (далі - Інструкція N 291).

1.4. Суб'єкти малого підприємництва у сфері громадського харчування та побутових послуг можуть використовувати спрощену форму бухгалтерського обліку відповідно до Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва, затвердженого наказом Міністерства фінансів від 30.09.98 N 196.

Порядок ведення спрощеної форми бухгалтерського обліку встановлено Вказівками про склад та порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами, затвердженими наказом Міністерства фінансів від 31.05.96 N 112.

Малі підприємства самостійно обирають варіант ведення спрощеної форми бухгалтерського обліку: просту або з використанням регістрів обліку майна малого підприємства.

Малі підприємства можуть використовувати План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва, який затверджено наказом Міністерства фінансів від 19.04.2001 N 186 (далі - План рахунків).

1.5. Виготовляючи продукцію власного виробництва, суб'єкти господарської діяльності у сфері громадського харчування повинні додержуватися норм витрати сировини, втрат під час кулінарного обробляння, визначених нормативними документами, перелік яких наведено в додатку 1, а також норм технологічних карт на фірмові страви і вироби, державних стандартів, технічних умов тощо.

1.6. Суб'єкти господарської діяльності у сфері громадського харчування і побутових послуг реалізують продукцію і послуги за вільними цінами, крім підприємств громадського харчування, розміщених у військових містечках закритого типу, де граничні розміри націнок на продукцію визначає Міністерство оборони.

Розрахунок цін продажу на продукцію власного виробництва у закладах (на підприємствах) громадського харчування проводять у калькуляційних картках згідно з додатком 2.

2. Бухгалтерський облік у сфері громадського харчування з використанням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку

2.1. Облік товарів у коморі

Запаси товарів для виготовлення продукції громадського харчування у закладах (на підприємствах) зберігаються у коморах.

Завданнями обліку запасів товарів в коморі є:

організація системи документування руху запасів, обліку їх у коморі і звітності матеріально відповідальних осіб перед бухгалтерією;

синтетичний і аналітичний облік запасів у бухгалтерії;

контроль за рухом, станом запасів та збереженням власності підприємства.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності визначені ПБО 9 "Запаси". Відповідно до його вимог придбані або вироблені запаси товарів і сировини зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісною вартістю запасів товарів і сировини може бути:

собівартість запасів (фактичні витрати), що придбані за плату;

собівартість виготовлених власними силами запасів;

справедлива вартість запасів, одержаних від засновників як внесок до статутного капіталу чи безоплатно або в результаті обміну на подібні за умови, що балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість одержаних запасів;

балансова вартість переданих запасів, придбаних у результаті обміну на подібні.

Відповідно до ПБО 9 "Запаси" первісною вартістю запасів, придбаних за плату, є собівартість запасів, що складається з наступних фактичних витрат:

сум, що сплачуються відповідно до договору постачальнику (продавцю), за винятком непрямих податків;

сум ввізного мита;

сум непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які відшкодовуються підприємству;

транспортно-заготівельних витрат (витрат на заготівлю запасів, оплату тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати за страхування ризиків транспортування запасів);

інших витрат, безпосередньо пов'язаних із придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства на доробку і поліпшення якісно-технічних характеристик запасів.

Не включаються в первісну вартість сировини, товарів і продуктів харчування:

наднормативні збитки і нестачі запасів;

витрати за користування позиками;

витрати на збут;

загальногосподарські й інші подібні витрати, що безпосередньо не пов'язані з придбанням і доставкою запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях.

Такі витрати належать до витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Перелік витрат, які включаються в первісну вартість товарів, містить транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ), пов'язані з придбанням таких запасів. Облік транспортних витрат може бути організований на підприємстві таким чином: вони можуть або безпосередньо включатися в собівартість придбаних запасів при їхньому надходженні, або загальною сумою відбиватися на окремому субрахунку рахунка обліку запасів. У другому випадку сума транспортно-заготівельних витрат щомісяця розподіляється між залишками запасів на кінець звітного періоду запасами, що вибули у звітному періоді.

У разі вибуття запасів з комори до структурних підрозділів (у виробництво, до буфетів, кіосків, кафе) їх оцінюють відповідно до методів, обумовлених ПБО 9 "Запаси", а саме:

ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

середньозваженої собівартості;

собівартості перших за часом надходження запасів (далі - ФІФО);

собівартості останніх за часом надходження запасів (далі - ЛІФО);

нормативних затрат;

ціни продажу.

Розрахунок оцінки собівартості товарів в коморі згідно з методами середньозваженої собівартості, а також методами ФІФО і ЛІФО наведено на прикладі.

Приклад. На початку місяця в коморі було 100 кг товару за ціною 2 грн. за 1 кг. У звітному місяці підприємство отримало такий же товар у кількості 150 кг за ціною 2,2 грн., а потім ще 200 кг за ціною 2,3 грн. за 1 кг. Таким чином, у кінці місяця в коморі зберігалося 450 кг товару одного сорту за різними цінами. 250 кг цього товару було відпущено у виробництво і списано у видаток.

Згідно з методом середньозваженої собівартості оцінка проводиться щодо кожної одиниці запасів шляхом ділення сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів, які були на початок звітного місяця, і одержаних запасів у звітному місяці.

  

  

200,0 + 330,0 + 460,0 

  

990,0 

  

  

Середньозважена собівартість 

------------------------- 

------ 

2,2 грн. 

  

  

100 + 150 + 200  

  

450 

  

  

 

Собівартість відпущеного товару, визначеного згідно з методом середньозваженої собівартості, становить:

250 х 2,2 = 550,0 грн.

При цьому залишок у коморі за середньозваженою собівартістю становить у грошовій оцінці:

200 х 2,2 = 440,0 грн.

Згідно з методом ФІФО списуються товари з-під звіту матеріально відповідальних осіб на рахунки за фактичною собівартістю у хронологічному порядку: спочатку списуються товари, які надійшли до комори в першу чергу, потім - у другу і так далі з урахуванням вартості залишків.

У першу чергу списується залишок товарів у кількості 100 кг, вартість якого становить:

100 х 2,0 = 200,0 грн.

Потім списуються товари, що були прийняті в другу чергу, у кількості 150 кг, вартість яких становить:

150 х 2,2 = 330,0 грн.

Таким чином, списано 250 кг на суму:

200,0 + 330,0 = 530,0 грн.

На кінець звітного періоду залишилося 200 кг товару на суму 460,0 грн.

Згідно з методом ЛІФО списуються товари з-під звіту матеріально відповідальних осіб за фактичною собівартістю надходження товарів спочатку останньої партії, потім передостанньої тощо.

Таким чином, в першу чергу списуються товари, які надійшли останніми, у кількості 200 кг, їх вартість становить:

200 х 2,3 = 460,0 грн.

Потім списуються товари, які надійшли передостанніми. При цьому необхідно списати 50 кг за вартістю 2,2 грн., яких недостає до 250 кг:

50 х 2,2 = 110,0 грн.

Таким чином, списано 250 кг на суму:

460,0 + 110,0 = 570,0 грн.

На кінець звітного періоду залишилося 200 кг на суму 420,0 грн., у тому числі 100 кг по 2,0 грн. і 100 кг по 2,2 грн.

Наведені приклади методів списування товарів на реалізацію стосуються товарів однорідних груп.

На дату балансу запаси товарів відображають в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю і чистою вартістю реалізації.

Товари у закладах (на підприємствах) громадського харчування обліковують у місцях зберігання у натурально-вартісному вираженні, а в бухгалтерії - у вартісному. Облікова ціна товарів, рівень націнки і ціна продажу визначаються підприємством самостійно і обумовлюються в наказі про облікову політику підприємства.

Обліковою ціною товарів в коморах закладів (підприємств) громадського харчування може бути первісна вартість або ціна продажу.

Якщо заклад (підприємство) громадського харчування реалізує страви та напівфабрикати через структурні підрозділи та іншим підприємствам і для формування ціни продажу використовує єдиний рівень націнок, то в такому випадку облік товарів в коморах ведуть за цінами продажу.

Облік товарів у коморі за первісною вартістю закладу (підприємства) громадського харчування ведуть за умови, що реалізація продукції і товарів у структурних підрозділах підприємства здійснюється за ціною продажу, до складу якої включено різні рівні націнки.

У коморах закладів (підприємств) громадського харчування матеріально відповідальні особи ведуть облік товарів в натуральному вираженні за найменуванням, кількістю і обліковими цінами на картках кількісно-сумового обліку або в товарній книзі комірника.

Картки (книги) кількісно-сумового обліку видаються матеріально відповідальним особам у бухгалтерії для ведення аналітичного обліку і після використання повертаються до бухгалтерії для зберігання.

Записи до цих карток (книг) здійснюють матеріально відповідальні особи на підставі прибуткових і видаткових документів за кількістю.

Для оприбуткування вантажів, перевезених автомобільним транспортом, суб'єкт господарювання у сфері громадського харчування застосовує товарно-транспортну накладну (типова форма N 1-ТН (наказ Міністерства статистики, Міністерства транспорту від 07.08.96 N 483/1508)). Підставою для списання товарно-матеріальних цінностей закладом (підприємством) громадського харчування, що здійснив їх відпуск, для оприбуткування їх підприємством-одержувачем і для дозволу на вивіз з території підприємства-постачальника, а також для їх складського, оперативного і бухгалтерського обліку є накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей за формою N М-20 (наказ Державного комітету статистики від 27.07.98 N 263 "Про затвердження типових форм первинного обліку та Інструкції про порядок їх виготовлення, зберігання і застосування"). Прибутковим документом є також і закупівельний акт, який оформляється згідно з додатком 5.

Усі прибуткові та видаткові документи матеріально відповідальні особи здають до бухгалтерії разом з товарним звітом, зразок якого наведено в додатку 6, в якому відображено рух товарів і тари в коморі за звітний період. Товарні звіти здаються до бухгалтерії щодня або не менше ніж один раз на три дні.

Товарний звіт складається у двох примірниках: перший примірник з документами, що додаються до нього, здається до бухгалтерії, другий залишається в матеріально відповідальної особи. Обидва примірники підписуються матеріально відповідальною особою.

В умовах автоматизованого обліку прибуткові та видаткові документи, що свідчать про рух товарів в коморі, можуть здаватися до бухгалтерії за реєстром, на підставі якого складається товарний звіт на комп'ютері.

Правильність записів у картках (книгах) кількісно-сумового обліку контролюється бухгалтерією не менше ніж один раз на тиждень і підтверджується підписом працівника бухгалтерії у товарному звіті.

Після закінчення місяця або на дату інвентаризації за даними карток (книг) кількісно-сумового обліку складається відомість про залишки товарів на складі (у коморі) (додаток 20), правильність виведення залишків у якій перевіряється бухгалтерією і підтверджується підписом матеріально відповідальної особи. Загальна вартість товарів на кінець місяця (або на день інвентаризації) за цією відомістю звіряється з даними бухгалтерського обліку, відомість підписується матеріально відповідальною особою і бухгалтером підприємства. Відомості про залишки товарів на складі (у коморі) відкриваються на звітний період.

Згідно з вимогами облікової політики підприємства облік товарів ведеться за обліковими цінами.

Відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" заклади (підприємства) громадського харчування - платники податку на додану вартість (далі - ПДВ) - у разі придбання товарів за наявності податкової накладної мають право на податковий кредит. Такі заклади (підприємства) під час формування первісної вартості товарів і тари, які закуповуються, відображають їх за дебетом рахунка 28 "Товари" за купівельною вартістю без ПДВ.

Для обліку націнки закладу (підприємства) громадського харчування використовують субрахунок 285 "Торгова націнка". За кредитом субрахунка 285 відображають збільшення сум націнок, за дебетом - їх зменшення.

Якщо обліковою ціною комори є вартість продажу за дебетом субрахунка 281 "Товари на складі", у кореспонденції з субрахунком 285 "Торгова націнка" відображають суму націнки підприємства і суму ПДВ.

Облік наявності та руху тари під товарами і порожньої тари ведуть на субрахунку 284 "Тара під товарами". Заклади (підприємства) громадського харчування можуть вести облік тари за середніми цінами, які встановлюються керівництвом підприємства за видами (групами) тари і цінами на тару. Різниця між цінами придбання і середніми обліковими цінами на тару відноситься на субрахунок 285 "Торгова націнка".

Облік транспортно-заготівельних витрат ведуть на субрахунку 289 "Транспортно-заготівельні витрати". На даному субрахунку відображають загальну суму транспортно-заготівельних витрат, які не включені до собівартості придбаних запасів товарів. Сума транспортно-заготівельних витрат, що узагальнена на даному субрахунку, щомісяця розподіляється між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць.

Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до запасів товарів, що вибули, визначається як добуток середнього відсотка транспортно-заготівельних витрат і вартості запасів, що вибули, з відображенням її на тих самих рахунках обліку, у кореспонденції з якими відображено вибуття цих запасів. Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат визначається діленням суми залишків транспортно-заготівельних витрат на початок звітного місяця і транспортно-заготівельних витрат за звітний місяць на суму залишку запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за звітний місяць.

Основну кореспонденцію рахунків з надходження товарів у заклад (на підприємство) громадського харчування представлено в таблиці 1.

Кореспонденція рахунків з обліку надходження товарів до комори

Таблиця 1

N
п/п 

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

дебет 

кредит 

Оприбуткування до комори товарів, які надійшли від постачальника 

281 "Товари на складі" 

63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" 

Відображення податкового кредиту з ПДВ 

641 "Розрахунки за податком" 

63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" 

Відображення суми ПДВ за умови попередньої оплати за товар 

644 "Податковий кредит" 

63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" 

Оприбуткування товарів, які надійшли від підзвітної особи 

281 "Товари на складі" 

372 "Розрахунки з підзвітною особою" 

Відображення податкового кредиту з ПДВ 

281 "Товари на складі" 

372 "Розрахунки з підзвітною особою" 

Відображення витрат з доставки товарів до комори 

289 "Транспортно-заготівельні витрати" 

63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками"
685 "Розрахунки з іншими кредиторами" 

Відображення податкового кредиту з ПДВ 

641 "Розрахунки за податком" 

63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" 

Включення до облікової вартості товарів суми ПДВ 

281 "Товари на складі" 

285 "Торгова націнка" 

Нарахування торговельної націнки (націнка 50 % до купівельної вартості з урахуванням ПДВ на націнку) 

281 "Товари на складі" 

285 "Торгова націнка" 

Оприбуткування тари, яка надійшла від постачальника разом з товаром 

284 "Тара під товаром" 

63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками"  

10 

Відображення податкового кредиту з ПДВ щодо тари 

641 "Розрахунки за податком" 

63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" 

11 

Оприбуткування продукції, виготовленої у власному виробництві: 

  

  

за обліковою ціною комори; 

281 "Товари на складі" 

23 "Виробництво" 

на суму націнки, ПДВ 

285 "Торгова націнка" 

23 "Виробництво" 

12 

Оприбуткування товарів, повернутих з буфетів, кіосків тощо: 

  

  

за обліковою ціною комори; 

281 "Товари на складі" 

282 "Товари в торгівлі" 

на суму націнки і ПДВ 

285 "Торгова націнка" 

282 "Товари в торгівлі" 

13 

Оприбуткування безкоштовно одержаних товарів 

281 "Товари на складі" 

745 "Дохід від безоплатно одержаних активів" 

14 

Оприбуткування товарів як внеску до статутного фонду підприємства 

281 "Товари на складі" 

40 "Статутний капітал"
46 "Неоплачений капітал" 

 

Відпуск товарів з комори у виробництво (кухню) до філій, буфетів, дрібнороздрібної мережі записують за кредитом рахунка 281 "Товари на складі" і дебетом відповідних рахунків: 23 "Виробництво", 282 "Товари в торгівлі" (за субрахунками).

Якщо обліковою ціною товарів у коморі є купівельна вартість, то формування вартості продажу товарів у підрозділах підприємства відображають бухгалтерськими записами за дебетом рахунків 23 "Виробництво", 282 "Товари в торгівлі" і за кредитом рахунка 285 "Торгова націнка" на суму націнки відповідного підрозділу і суму ПДВ.

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку основних операцій після вибуття товарів з комори представлено в таблиці 2.

Кореспонденція рахунків з обліку вибуття товарів з комори закладу (підприємства) громадського харчування

Таблиця 2

N
п/п 

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

дебет 

кредит 

Відображення відпуску у виробництво: 

  

  

за обліковою вартістю; 

23 "Виробництво" 

281 "Товари на складі" 

на суму ПДВ; 

23 "Виробництво" 

285 "Торгова націнка" 

на суму націнки 

23 "Виробництво" 

285 "Торгова націнка" 

Відображення відпуску товарів до буфетів, кіосків та інших підрозділів роздрібної торгівлі: 

  

  

за обліковою вартістю; 

282 "Товари в торгівлі" 

281 "Товари на складі" 

на суму ПДВ; 

282 "Товари в торгівлі" 

285 "Торгова націнка" 

на суму націнки 

282 "Товари в торгівлі" 

285 "Торгова націнка" 

Нестачі товарів, що виявлені під час інвентаризації товарів: 

  

  

на балансову вартість; 

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" 

281 "Товари на складі" 

на суму націнки і ПДВ 

285 "Торгова націнка" 

281 "Товари на складі" 

 

У разі використання журнально-ордерної форми обліку облік товарів в коморі здійснюють в журналі 5 і 5 А (наказ Міністерства фінансів від 29.12.2000 N 356 "Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку"), а малі підприємства використовують Відомість обліку виробничих запасів, готової продукції та товару - В-2, затверджену наказом Міністерства фінансів від 31.05.96 N 112 "Про затвердження Вказівок про склад та порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами".

2.2. Облік товарів і сировини* на виробництві

____________
* Тут і далі сировина - це продовольча сировина (продукція рослинного, тваринного, мінерального, синтетичного чи біотехнічного походження, що використовується для виробництва харчових продуктів) і харчові продукти (будь-які продукти, що в натуральному вигляді чи після відповідної обробки вживаються людиною у їжу або для пиття).

Товари і сировину на виробництві обліковують матеріально відповідальні особи: завідувач виробництва або бригада матеріально відповідальних осіб. До складу бригади можуть входити завідувач виробництва (шеф-кухар), його заступник, кухарі, помічник кухаря, роздавальниці, контролери-касири та інші працівники.

Сировину оприбутковують на підставі накладної на відпуск товарів з комори, товарно-транспортної накладної та інших документів. Оприбуткування здійснюють за кількістю і вартістю. Облік сировини на виробництві ведеться матеріально відповідальними особами у вартісному вираженні.

Добова потреба в сировині визначається на підставі плану-меню, зразок якого наведено в додатку 3. План-меню є підставою для складання меню для споживачів і вимоги до комори на одержання сировини згідно з додатком 4.

Страви з кухні відпускаються споживачам за умови наявності касових чеків, жетонів, талонів-абонементів, що підтверджують оплату виробів. За одним касовим чеком (талоном, абонементом) можна відпустити декілька страв (скомплектованих обідів). Касові чеки в момент їх приймання в роздавальні від відвідувачів і офіціантів сортують за видами страв і використовують для складання акта про реалізацію готових виробів кухні за готівку, зразок якого наведено в додатку 7.

Акт про реалізацію і відпуск виробів кухні (додаток 8) використовується в закладах (на підприємствах) громадського харчування, де форма розрахунку зі споживачами дозволяє одержати дані про реалізацію виробів кухні за найменуваннями, кількістю та їх вартістю. Реалізовані й відпущені вироби кухні групуються в акті за найменуваннями виробів, які реалізовані за готівку і відпущені структурним підрозділам.

Акт про реалізацію і відпуск виробів кухні складається завідувачем виробництва і є додатком до звіту завідувача про рух продуктів на кухні.

Якщо форма розрахунків із споживачами не дозволяє одержати дані про реалізацію виробів кухні за найменуваннями, кількістю та їх вартістю, то в закладах (на підприємствах) громадського харчування використовують акт про продаж і відпуск виробів кухні, зразок якого наведено в додатку 9.

Відпуск готових виробів у роздавальню, якщо вона відокремлена від основного виробництва, оформлюють денними забірними листами (додаток 10). Денний забірний лист використовується для оформлення відпуску виробів кухні в буфети, дрібнороздрібну торговельну мережу. Денні забірні листи у закладі (на підприємстві) громадського харчування оформлюються у двох примірниках щодня окремо на кожну матеріально відповідальну особу. Бланки забірних листів нумеруються і видаються в бухгалтерії кожній матеріально відповідальній особі після того, як вона ставить особистий підпис у спеціальному журналі.

Після закінчення робочого дня підбиваються підсумки натуральних показників і визначається вартість відпущеної продукції за кожним забірним листом. У забірному листі також відображається повернення нереалізованої продукції на виробництво.

Матеріально відповідальні особи дрібнороздрібної торговельної мережі після реалізації першої партії готових виробів повинні здати виручку до каси підприємства за прибутковим ордером, в якому зазначається номер денного забірного листа (типову форму первинного обліку N КО-1 "Прибутковий касовий ордер" затверджено наказом Державного комітету статистики України від 27.07.98 N 263).

Відпуск готових виробів іншим підприємствам оформлюється накладними на відпуск товарно-матеріальних цінностей N М-20.

Перші примірники денних забірних листів і накладних матеріально відповідальні особи буфетів та іншої торговельної мережі здають разом з товарним звітом до бухгалтерії підприємства, а другі примірники здають завідувачі виробництва разом із звітом про рух продуктів по кухні.

У разі коли обслуговують ювілейні свята, банкети та інші спеціальні замовлення, відпуск готових виробів оформлюють випискою замовлення-рахунка згідно з додатком 11 за окремим меню. Відпуск страв працівникам закладів (підприємств) громадського харчування здійснюється відповідно до меню на відпуск продуктів працівникам закладу (підприємства) (додаток 12) із зазначенням загальної кількості страв і згідно з кількістю працюючих у цей день. Цю форму використовують і для відображення реалізації страв за абонементами.

Щодня завідувач виробництва звітує перед бухгалтерією за реалізовану продукцію і відпущені товари та витрачання сировини на виробництві. Звіт про рух продуктів і тари по кухні (додаток 13) складається у двох примірниках. Перший примірник з прибутковими і видатковими документами, що додаються до нього, подається до бухгалтерії. На другому примірнику, що залишається у матеріально відповідальної особи, бухгалтер, який прийняв звіт, ставить підпис. До звіту також додається план-меню і один примірник меню.

Прибуткова частина звіту заповнюється згідно з даними прибуткових документів на одержання товарів і сировини з комори, а також від постачальників за обліковими цінами виробництва. Видаткова частина звіту заповнюється згідно з даними документів про відпуск і реалізацію готових виробів: актами про реалізацію за готівку, денними забірними листами, меню на відпуск харчування за безготівковим розрахунком, актами на псування, накладними на повернення товарів до комори та іншими первинними документами.

Акт про реалізацію і відпуск виробів кухні за готівку містить інформацію щодо обсягів реалізації за готівку за видами. Загальна сума реалізованої продукції у звіті повинна збігатися з показниками реалізації в касовому апараті.

У меню на відпуск харчування за безготівковим розрахунком вказується вартість реалізованої продукції в цінах реалізації. У накладних, забірних листах відпуск готової продукції підрозділам підприємства відображають за цінами продажу і в облікових цінах виробництва, з якого відпущено продукцію.

Облік товарів і сировини у виробництві ведуть за цінами продажу в грошовому вираженні (за сумою) щодо кожної матеріально відповідальної особи. Товари і сировину оприбутковують матеріально відповідальні особи за масою брутто (масою необробленої сировини), напівфабрикати - за масою нетто.

Оприбуткування товарів і сировини, а також списання реалізованих готових виробів з-під звіту матеріально відповідальних осіб здійснюється за обліковими цінами сировини. Облікові ціни сировини проставляються в калькуляційних картах. Відповідно до облікових цін контролюється списання вартості використаної сировини у виробництві.

Якщо облікові ціни комори і виробництва не збігаються, то у разі надходження сировини у виробництво в накладній зазначають обидва види облікових цін і вартість сировини за ними.

Синтетичний облік товарів і сировини у виробництві ведуть на рахунку 23 "Виробництво". За дебетом рахунка 23 "Виробництво" відображають вартість товарів і сировини, що надійшли у виробництво, а за кредитом - вартість сировини, що використана на виготовлення продукції власного виробництва, вартість повернених товарів і сировини до комори, вартість нестачі товарів і сировини.

Дебетове сальдо рахунка 23 "Виробництво" показує вартість залишків сировини, що не пройшла кулінарне оброблення, сировини в напівфабрикатах і готових виробах, які не реалізовані та знаходяться у виробництві. Аналітичний облік товарів і сировини ведуть щодо кожного виробництва і матеріально відповідальноїособи.

Кореспонденцію рахунків з обліку товарів і сировини у виробництві представлено в таблиці 3.

Кореспонденція рахунків з обліку товарів і сировини у виробництві

Таблиця 3

N
п/п 

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

дебет 

кредит 

Надходження товарів і сировини: 

  

  

з комори на облікову вартість, яка не включає націнки і ПДВ; 

23 "Виробництво" 

281 "Товари на складі" 

від постачальника, на купівельну вартість; 

23 "Виробництво" 

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками і підрядниками"  

від підзвітної особи; 

23 "Виробництво" 

372 "Розрахунки з підзвітними особами"  

на суму ПДВ 

641 "Розрахунки з податком" 

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками і підрядниками"
372 "Розрахунки з підзвітними особами" 

Відображення: 

  

  

націнки підприємства громадського харчування; 

23 "Виробництво" 

285 "Торгова націнка" 

суми ПДВ 

23 "Виробництво" 

285 "Торгова націнка" 

Списання сировини, що використана на виготовлення продукції 

902 "Собівартість реалізованих товарів" 

23 "Виробництво" 

Відображення відпуску продукції до буфетів та дрібнороздрібної мережі: 

  

  

на облікову вартість буфету; 

282 "Товари в торгівлі" 

23 "Виробництво" 

на суму націнки і ПДВ, якщо націнка буфету нижча, ніж у виробництві 

285 "Торгова націнка"
281 "Товари на складі" 

23 "Виробництво"
285 "Торгова націнка" 

Повернення продукції з кухні та виробництва до комори: 

  

  

на облікову вартість комори; 

281 "Товари на складі" 

23 "Виробництво" 

на суму націнки, ПДВ 

285 "Торгова націнка" 

23 "Виробництво" 

Повернення товарів у виробництво з буфетів і дрібнороздрібної мережі: 

  

  

на облікову вартість буфету; 

23 "Виробництво" 

281 "Товари на складі" 

на суму націнки і ПДВ, якщо націнка буфету нижча, ніж у виробництві; 

23 "Виробництво" 

285 "Торгова націнка" 

на суму націнки і ПДВ, якщо націнка буфету вища, ніж у виробництві 

285 "Торгова націнка" 

281 "Товари на складі" 

 

У разі використання журнально-ордерної форми обліку облік товарів і сировини ведуть у журналі 5 і 5 А, а малі підприємства - у Відомості обліку витрат на виробництво - В-3.

2.3. Облік товарів у буфетах і дрібнороздрібній торговельній мережі

Реалізація товарів у закладах (на підприємствах) громадського харчування здійснюється через буфети, магазини кулінарних виробів, дрібнороздрібну торговельну мережу.

Реалізація товарів у таких структурних підрозділах здійснюється за готівку з обов'язковим використанням реєстраторів розрахункових операцій. Відповідальність за збереження грошових коштів, товарів кухні несуть матеріально відповідальні особи, а саме: буфетники, продавці або бригади продавців. Надходження товарів до буфетів і дрібнороздрібної торговельної мережі оформлюють накладними, продукцію кухні - денними забірними листами або накладними N М-20.

Передача товарів і продукції від однієї матеріально відповідальної особи до іншої при їх змінній роботі оформлюється актом про передачу товару і тари під час зміни матеріально відповідальної особи згідно з додатком 14, який складається у трьох примірниках (перший примірник залишається у особи, що передає товари, другий - у особи, що одержує товари, а третій примірник передається до бухгалтерії разом із звітом).

Матеріально відповідальні особи буфетів, магазинів кулінарних виробів, дрібнороздрібної торговельної мережі складають товарний звіт згідно з додатком 6, який разом з прибутковими і видатковими документами подають до бухгалтерії в установлений термін. Облік товарів у буфетах і дрібнороздрібній торговельній мережі ведуть на рахунку 28 "Товари", субрахунку 282 "Товари в торгівлі" за цінами продажу.

Якщо облікова ціна товарів у коморі та у виробництві нижча, ніж ціна продажу в буфеті, то необхідно відобразити націнку буфету і ПДВ за дебетом субрахунка 282 "Товари в торгівлі" і кредитом субрахунка 285 "Торгова націнка".

Тару обліковують на субрахунку 284 "Тара під товарами". Кореспонденцію рахунків з обліку товарів у буфетах, магазинах кулінарних виробів і дрібнороздрібній торговельній мережі представлено в таблиці 4.

Кореспонденція рахунків з обліку товарів у буфетах, магазинах кулінарних виробів і дрібнороздрібній торговельній мережі

Таблиця 4

N
п/п 

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

дебет 

кредит 

Надходження товарів з комори підприємства: 

  

  

за обліковими цінами комори; 

282 "Товари в торгівлі" 

281 "Товари на складі" 

на націнку і ПДВ 

282 "Товари в торгівлі" 

285 "Торгова націнка" 

Надходження товарів з виробництва: 

  

  

за обліковими цінами виробництва; 

282 "Товари в торгівлі" 

23 "Виробництво" 

на націнку, якщо націнка буфету більша, ніж націнка виробництва 

282 "Товари в торгівлі" 

285 "Торгова націнка" 

Надходження товарів від постачальників: 

  

  

за купівельною вартістю; 

282 "Товари в торгівлі" 

63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" 

на суму ПДВ; 

641 "Розрахунки за податками" 

63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" 

на націнку; 

644 "Податковий кредит" 

285 "Торгова націнка" 

на суму ПДВ 

282 "Товари в торгівлі"
282 "Товари в торгівлі" 

285 "Торгова націнка" 

Надходження від інших підрозділів підприємства: 

  

  

за обліковими цінами підрозділу, який передає; 

282 "Товари в торгівлі" 

282 "Товари в торгівлі" 

на різницю в націнці, якщо націнка підрозділу, який передає, нижча, ніж у отримувача 

282 "Товари в торгівлі" 

285 "Торгова націнка" 

Визнання доходу від реалізації товарів на суму торгової виручки 

301 "Каса в національній валюті" 

702 "Доходи від реалізації товарів" 

Повернення товарів до комори:  

  

  

за обліковою вартістю комори;  

281 "Товари на складі"  

282 "Товари в торгівлі"  

на націнку 

285 "Торгова націнка" 

282 "Товари в торгівлі" 

Повернення товарів у виробництво:  

  

  

за обліковою вартістю виробництва; 

23 "Виробництво" 

282 "Товари в торгівлі" 

на націнку 

285 "Торгова націнка" 

282 "Товари в торгівлі" 

 

У дебет рахунка 90 "Собівартість реалізації" списують вартість реалізованих товарів за цінами продажу на підставі звітів матеріально відповідальних осіб і документів про реалізацію, а в кінці місяця розраховують суму націнок і ПДВ щодо реалізованих товарів. Для відображення вартості реалізованих товарів на рахунку 90 "Собівартість реалізації" розраховану суму націнок і ПДВ за реалізовані товари відображують за дебетом рахунка 90 "Собівартість реалізації" і кредитом рахунка 285 "Торгова націнка" методом "червоного сторно".

Сума націнки і ПДВ щодо реалізованих товарів визначається як добуток суми грошових коштів, одержаних за реалізовані товари, і середнього відсотка націнки і ПДВ.

Середній відсоток націнки і ПДВ визначається діленням суми залишку націнок і ПДВ на початок звітного місяця і націнок і ПДВ у вартості товарів за цінами продажу, одержаних у звітному місяці, на суму вартості залишку товарів за цінами продажу на початок звітного місяця і вартості товарів, одержаних у звітному місяці за цінами продажу.

Наприклад:

1. Сума залишку товарів і сировини в коморі підприємства на початок місяця становила за цінами продажу 22000,00 грн., сума націнки і ПДВ - 10000 грн.

2. Сума товарів і сировини за цінами продажу, які надійшли до комори підприємства протягом місяця, становила 38800 грн., сума націнки і ПДВ - 18800 грн.

3. Товарооборот підприємства за місяць становив 24600 грн.

Середній відсоток націнки і ПДВ становив:

(10000 + 18800) / (22000 + 38800) * 100 % = 47,37 %

Сума націнки і ПДВ щодо реалізованих товарів і продукції становила 11653,02 грн. (24600 * 47,37 / 100 %),

у тому числі сума ПДВ - 4100 грн. (24600 * 20 / 120),

сума націнки - 7553,02 (11653,02 - 4100) грн.

Розрахунок середнього відсотка націнки і ПДВ проводять:

за умови застосування однакового рівня націнки для всіх структурних підрозділів згідно з даними залишків на початок місяця в коморі (виробництві) та структурних підрозділах і надходження товарів і сировини до комори (у виробництво) протягом місяця;

за умови застосування різного рівня націнки для структурних підрозділів і облікової ціни - купівельної вартості в коморі згідно з даними залишків і надходження товарів і сировини з кожного окремого підрозділу (кухні, буфету, кіоску тощо).

Для обліку доходів від реалізації товарів і продукції використовують журнал 6 і ВідомістьВ-6 - для малих підприємств.

2.4. Облік товарів і сировини в кондитерських цехах

Облік товарів і сировини в самостійних кондитерських цехах закладів (підприємств) громадського харчування, а також в інших закладах (на підприємствах) громадського харчування, що мають окремих матеріально відповідальних осіб, які відповідають за виготовлення кондитерських виробів, ведуть за найменуваннями, сортами, кількістю і, як правило, цінами продажу.

Роботу кондитерських цехів регламентують щоденним плановим завданням з випуску товарів в натуральному виразі. Завідувач кондитерського цеху (кондитер) складає наряд-замовлення на виготовлення кондитерських та інших виробів згідно з додатком 15. Наряд-замовлення затверджується керівником підприємства. Відпуск товарів і сировини здійснюється з дозволу керівника підприємства і оформлюється накладною на відпуск товару з комори за формою N М-20.

Наряд-замовлення одночасно є документом для:

встановлення виробничого завдання на виготовлення кондитерських виробів;

складання розрахунку необхідної кількості сировини на виготовлення готових виробів відповідно до замовлення;

контролю за випуском з виробництва готових виробів у кількості й асортименті відповідно до замовлення;

розрахунку заробітної плати кондитерам.

Наряд-замовлення є підставою для відпуску товарів і сировини з комори і виписується у трьох примірниках. Перший примірник передається завідувачу кондитерського цеху (кондитеру) для виконання замовлення, другий залишається в бухгалтерії для контролю за рухом товарів і сировини, третій примірник є підставою для розрахунку заробітної плати.

Крім основної сировини, за окремою накладною з комори одержують необхідну кількість спецій, барвників, есенцій та іншої допоміжної сировини.

У кондитерських цехах, які складаються з декількох бригад або декількох матеріально відповідальних осіб, для одержання товарів і сировини з комори для цеху складають зведений наряд-замовлення.

Облік і контроль за рухом товарів і сировини здійснюється окремо по кожній бригаді.

Передачу готових виробів з цеху до комори (експедиції) оформлюють денним забірним листом згідно з додатком 10 або накладною за формою N М-20. Матеріально відповідальні особи щодня складають звіт про рух готових виробів у кондитерських та інших цехах згідно з додатком 16, який з прибутковими та видатковими документами подають до бухгалтерії.

Залишки незавершеного виробництва в кондитерських цехах, як правило, відсутні. Допускаються залишки допоміжної сировини (барвники, есенції тощо), які вказують у звіті окремо за кожним видом після підсумку готових виробів. Бухгалтерія перевіряє відповідність витрачання допоміжної сировини встановленим нормам.

Списання сировини, що використана на виготовлення кондитерських виробів, здійснюється за фактичними затратами, які не перевищують установлених норм.

Для виявлення відхилень фактичного витрачання товарів і сировини від установлених норм щодо фактично виготовлених виробів бухгалтерія складає контрольний розрахунок витрат продуктів за нормами рецептур на випущені вироби згідно з додатком 19. Розрахунок складається за міжінвентаризаційний період.

Загальний залишок товарів і сировини в кондитерському цеху повинен відповідати сумі залишків готових виробів у звіті про рух готових виробів у кондитерських та інших цехах (додаток 16).

Облік товарів і сировини в кондитерських цехах ведуть на рахунку 23 "Виробництво" за цінами продажу. За дебетом рахунка 23 "Виробництво" показують надходження сировини і товарів до кондитерського цеху, а за кредитом - вартість списаних готових виробів у видаток під час передачі їх до комори (експедиції), вартість готових виробів, товарів і сировини, яких недостає, вартість переданих товарів і сировини до комори тощо. Якщо у структурі підприємства передбачається такий підрозділ, як експедиція, то облік готових виробів кондитерських цехів в експедиції ведуть на субрахунку 281 "Товари на складі" за окремим субрахунком третього порядку.

Основну кореспонденцію рахунків з обліку сировини, товарів і готової продукції в кондитерських цехах представлено в таблиці 5.

Кореспонденція рахунків з обліку сировини і товарів в кондитерських цехах

Таблиця 5

N
п/п 

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

дебет 

кредит 

Надходження товарів і сировини до кондитерського цеху з комори: 

  

  

за обліковими цінами; 

23 "Виробництво" 

281 "Товари на складі" 

на націнку і ПДВ 

23 "Виробництво" 

285 "Торгова націнка" 

Надходження товарів і сировини до кондитерського цеху від постачальників: 

  

  

за купівельною вартістю; 

23 "Виробництво" 

  

на суму ПДВ; 

641 "Розрахунки за податками" 

63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" 

на суму ПДВ у разі попередньої оплати 

644 "Податковий кредит" 

63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками"
63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" 

Передача готових виробів з кондитерського цеху до комори (експедиції): 

  

  

за обліковими цінами кондитерського цеху; 

281 "Товари на складі" 

23 "Виробництво" 

на різницю між обліковими цінами комори (експедиції) і обліковими цінами кондитерського цеху 

281 "Товари на складі" 

285 "Торгова націнка" 

На різницю у вартості борошна, якщо вологість підвищена проти стандарту під час надходження борошна до цеху 

285 "Торгова націнка" 

23 "Виробництво" 

На різницю в сумі сировини, розрахованої в наряді-замовленні, і готових виробів за обліковими цінами (за умови заокруглень): 

  

  

якщо вартість набору сировини вища, ніж вартість готових виробів; 

285 "Торгова націнка"  

23 "Виробництво" 

якщо вартість набору сировини нижча, ніж вартість готових виробів ("червоне сторно") 

285 "Торгова націнка" 

23 "Виробництво" 

 

2.5. Облік товарів і сировини у самостійних цехах з виробництва напівфабрикатів

Облік товарів і сировини у цехах з виробництва напівфабрикатів у закладах (на підприємствах) громадського харчування (м'ясних, рибних, овочевих та інших) ведеться за матеріально відповідальними особами (бригадами), за найменуваннями, сортами (категоріями), кількістю, ціною і сумою. Бухгалтерський облік повинен забезпечити контроль за виходом напівфабрикатів за видами і кількістю (вагою) відповідно до встановлених норм.

Оприбуткування товарів і сировини під звіт матеріально відповідальних осіб (завідувачу виробництва чи цеху, бригадиру) здійснюється за купівельними цінами.

Відпуск товарів і сировини з комори до цехів з виробництва напівфабрикатів здійснюється за накладними (форма N М-20) на підставі вимоги до комори, складеної завідувачем виробництва (цеху) (додаток 4).

Більш детально зупинимось на прикладі обліку в цехах з виробництва м'ясних крупнокускових напівфабрикатів. При кулінарному розбиранні м'ясних туш дотримуються встановлених норм виходу крупнокускових напівфабрикатів. З метою контролю відповідності виходу напівфабрикатів кількості м'яса матеріально відповідальні особи складають акт на розбирання м'яса* на крупнокускові напівфабрикати згідно з додатком 17, який повинен бути взаємопов'язаний з документами на його оприбуткування.

____________
* М'ясо - туша, півтуша, четвертина або її частина, що являє собою сукупність м'язової, жирової, сполучної тканини з кістками (ДСТУ 3938-99 "М'ясна промисловість. Продукти забою худоби. Терміни та визначення").

До акта на розбирання м'яса на крупнокускові напівфабрикати додаються документи на передачу крупнокускових напівфабрикатів до комори (експедиції) або до цехів з виготовлення дрібнокускових (вагових) напівфабрикатів і порційних напівфабрикатів.

У закладах (на підприємствах) громадського харчування, де дрібнокускові напівфабрикати виробляються основним цехом напівфабрикатів, в акті на розбирання м'яса зазначають кількість крупнокускових напівфабрикатів за кожним видом кулінарного розбирання, передану для виготовлення дрібнокускових (вагових) і порційних напівфабрикатів.

Згідно з актом на розбирання м'яса на крупнокускові напівфабрикати порівнюють вартість м'яса в оцінці за купівельними цінами з вартістю цього ж м'яса за нормами виходу і цінами продажу на крупнокускові напівфабрикати, а також нормативний і фактичний вихід крупнокускових напівфабрикатів, визначаючи відхилення від норм виходу. Акт на розбирання м'яса на крупнокускові напівфабрикати затверджується директором підприємства (підприємцем). У цехах, де виготовляються дрібнокускові (вагові) та порційні напівфабрикати, основна і допоміжна сировина списується відповідно до норм, які передбачаються чинною нормативно-технічною документацією.

Щодня складається накопичувальна відомість відпуску товарів і сировини за даними видаткових документів (накладна, забірні листи тощо). На зворотному боці відомості здійснюється розрахунок витрат допоміжної сировини відповідно до норм, передбачених нормативно-технічною документацією на фактично відпущені цехом товари. Шляхом порівняння фактичних витрат сировини з нормативними її витратами встановлюється відхилення (економія або перевитрати сировини).

Такі відхилення виявляються під час інвентаризації залишків товарів і сировини і відображаються у звіті про рух продуктів у виробництві (додаток 18) і контрольному розрахунку витрат продуктів за нормами рецептур на виготовлені вироби (додаток 19).

Відпуск напівфабрикатів до комори (експедиції) оформлюється накладними або денними забірними листами.

Для обліку товарів і сировини в цехах з виробництва напівфабрикатів використовують рахунок 23 "Виробництво". Облік м'яса ведуть за купівельними цінами, облік напівфабрикатів - за цінами продажу, видами м'яса і напівфабрикатів (за матеріально відповідальними особами).

Різницю в оцінці м'яса за купівельними цінами і вартістю м'яса за нормами виходу і цінами продажу крупнокускових напівфабрикатів відображають за дебетом субрахунка 285 "Торгова націнка" і кредитом рахунка 23 "Виробництво". Перевищення нормативного виходу напівфабрикатів над вартістю м'яса відображають на цих же рахунках методом "червоного сторно".

Різницю між фактичною і нормативною вартістю відображають шляхом звичайного запису за дебетом субрахунка 285 "Торгова націнка" і кредитом рахунка 23 "Виробництво" або методом "червоного сторно".

Основну кореспонденцію рахунків з обліку товарів і сировини в цехах з виробництва напівфабрикатів представлено в таблиці 6.

Кореспонденція рахунків з обліку товарів і сировини в цехах з виробництва напівфабрикатів

Таблиця 6

N
п/п 

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

дебет 

кредит 

Надходження м'яса з комори для виробництва напівфабрикатів за купівельними цінами 

23 "Виробництво" 

281 "Товари на складі" 

Списання м'яса, використаного для виробництва напівфабрикатів за купівельними цінами 

281 "Товари на складі" 

23 "Виробництво" 

Відображення різниці між вартістю м'яса за цінами продажу і вартістю цього м'яса за нормами виходу і цінами крупнокускових напівфабрикатів:  

  

  

якщо вартість нормативного виходу напівфабрикатів нижча, ніж вартість м'яса за купівельними цінами;  

285 "Торгова націнка"  

23 "Виробництво" 

якщо вартість нормативного виходу напівфабрикатів вища, ніж вартість м'яса за купівельними цінами ("червоне сторно") 

285 "Торгова націнка" 

23 "Виробництво" 

Відображення виявлених відхилень за актом на розбирання м'яса:  

  

  

на суму різниці між фактичною і нормативною вартістю напівфабрикатів (звичайний запис або запис методом "червоного сторно") 

285 "Торгова націнка" 

23 "Виробництво" 

 

Якщо в закладах (на підприємствах) громадського харчування планування і ведення обліку виготовлених кондитерських виробів та напівфабрикатів здійснюється так, як на промислових підприємствах, то під час калькулювання виробничої собівартості враховуються всі поточні витрати на їх виробництво.

Витрати на виробництво товарів за елементами і статтями калькуляції наведені в Методичних рекомендаціях з формування собівартості продукції (робіт, послуг), затверджених наказом Держкомпромполітики від 02.02.2001 N 47. Підприємство самостійно встановлює перелік і склад статей калькулювання собівартості продукції.

Облік витрат на виготовлення продукції ведеться на рахунку 23 "Виробництво".

Основну кореспонденцію рахунків з обліку витрат на виробництво продукції представлено в таблиці 7.

Кореспонденція рахунків з обліку витрат на виробництво продукції

Таблиця 7

N
п/п 

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

дебет 

кредит 

Використання запасів на виробництво товарів 

23 "Виробництво" 

20 "Виробничі запаси"
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
281 "Товари на складі" 

Нарахування заробітної плати робітникам за виготовлення товарів 

23 "Виробництво" 

66 "Розрахунки з оплати праці" 

Нарахування внесків до фондів соціального страхування 

23 "Виробництво" 

65 "Розрахунки за страхуванням" 

Відображення витрат на послуги, надані іншими підприємствами 

23 "Виробництво" 

63 "Розрахунки з постачальниками"
685 "Розрахунки з іншими дебіторами" 

Включення загальновиробничих витрат до собівартості товарів 

23 "Виробництво" 

91 "Загальновиробничі витрати" 

Оприбутковано на склад готову продукцію 

26 "Готова продукція" 

23 "Виробництво" 

 

2.6. Облік реалізації товарів

Виручка від реалізації товарів згідно з ПБО 15 "Дохід" є доходом підприємства. До складу доходу від реалізації товарів входить сума ПДВ, яка згідно із Законом України "Про податок на додану вартість" відображається на рахунках бухгалтерського обліку як податкове зобов'язання з ПДВ із вартості реалізованих товарів. Визнання доходу від реалізації товарів у закладах (на підприємствах) громадського харчування відбувається під час їх реалізації за готівку і за безготівковим розрахунком.

Для обліку доходу від реалізації використовують рахунок 70 "Доходи від реалізації", субрахунок 702 "Доходи від реалізації товарів". За кредитом цього субрахунка відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - належна сума непрямих податків (ПДВ та інше) і списання їх у порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

Суму наданих знижок покупцям після реалізації товарів, вартість повернених покупцем товарів, які підлягають вирахуванню з доходу, відображають за дебетом субрахунка 704 "Вирахування з доходу". За кредитом цього субрахунка відображають списання дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".

Реалізовані та відпущені товари списуються матеріально відповідальними особами у видаток і відображаються у звіті.

Фактичну вартість реалізованих товарів (без торгової націнки і ПДВ) відображають за дебетом рахунка 90 "Собівартість реалізації". За кредитом цього рахунка відображають списання їх в порядку закриття оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".

Кореспонденцію рахунків з обліку реалізації товарів у виробництві представлено в таблиці 8.

Кореспонденція рахунків з обліку реалізації товарів у виробництві

Таблиця 8

N
п/п 

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

дебет 

кредит 

Визначення доходу від реалізації:  

  

  

за готівку; 

301 "Каса в національній валюті" 

702 "Дохід від реалізації товарів" 

за безготівковим розрахунком 

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" 

702 "Дохід від реалізації товарів" 

Відображення податкового зобов'язання з ПДВ 

702 "Дохід від реалізації товарів" 

641 "Розрахунки за податками" 

Відображення податкового зобов'язання з ПДВ за умови попередньої оплати за товари 

643 "Податкові зобов'язання"
702 "Дохід від реалізації товарів" 

641 "Розрахунки за податками"
643 "Податкові зобов'язання" 

Відображення вартості реалізованих товарів за ціною продажу (обліковою вартістю виробництва) 

902 "Собівартість реалізованих товарів" 

23 "Виробництво" 

Списання торгової націнки і ПДВ згідно з реалізованими товарами ("червоне сторно") 

902 "Собівартість реалізованих товарів" або
23 "Виробництво" 

285 "Торгова націнка"
285 "Торгова націнка" 

Зменшення доходу і товарів у разі повернення товарів від покупців: 

  

  

при розрахунках готівкою; 

704 "Вирахування з доходу" 

302 "Каса в національній валюті" 

при безготівкових розрахунках 

704 "Вирахування з доходу" 

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" 

 

У разі використання журнально-ордерної форми обліку облік реалізації товарів підприємства ведуть у журналах 5 і 5 А, а малі підприємства - у відомості В-2.

2.7. Інвентаризація товарів і сировини

Інвентаризація - це періодична перевірка наявності товарно-матеріальних цінностей, стану їх зберігання для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності.

На сьогодні основними документами, що регулюють порядок проведення документального оформлення результатів інвентаризації товарів і сировини в закладах (на підприємствах) громадського харчування, є:

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів від 11.08.94 N 69, зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів від 05.12.97 N 268, від 26.05.2000 N 115;

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 116, зі змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 27.08.96 N 1009, від 20.01.97 N 34, від 15.12.97 N 1402.

Відображення результатів інвентаризації на рахунках у бухгалтерському обліку представлено в таблиці 9.

Кореспонденція рахунків з обліку результатів інвентаризації товарів і сировини

Таблиця 9

N
п/п 

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

дебет 

кредит 

На вартість виявлених надлишків товарів і сировини: 

  

  

у коморі; 

281 "Товари на складі" 

719 "Інші доходи від операційної діяльності" 

у виробництві; 

23 "Виробництво" 

719 "Інші доходи від операційної діяльності" 

у буфеті 

282 "Товари в торгівлі" 

719 "Інші доходи від операційної діяльності" 

Списано на фінансовий результат суму надлишків 

719 "Інші доходи від операційної діяльності" 

791 "Результат основної діяльності" 

На вартість товарів і сировини, яких не вистачає: 

  

  

у коморі; 

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" 

281 "Товари на складі" 

у виробництві; 

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" 

23 "Виробництво" 

у буфеті 

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" 

282 "Товари в торгівлі" 

Зменшено суму податкового кредиту на товари, яких не вистачає ("червоне сторно") 

644 "Податковий кредит" 

641 "Розрахунки за податками" 

Віднесено на витрати звітного періоду суму ПДВ, що припадає на товар, якого не вистачає 

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" 

641 "Розрахунки за податками" 

Списано витрати за нестачами на фінансовий результат 

791 "Результат основної діяльності" 

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" 

Відображено вартість товару, якого не вистачає, на позабалансовому рахунку 

072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей" 

  

Віднесено на винну особу суму виявленої нестачі 

375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків" 

716 "Відшкодування раніше списаних активів" 

Списано вартість товару, якого не вистачає, з позабалансового рахунка 

  

072 "Невідшкодовані недостачі і втрати від псування цінностей" 

10 

Віднесено на винну особу різницю між розміром суми відшкодування нестачі та балансовою вартістю 

375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків" 

716 "Відшкодування раніше списаних активів" 

11 

Відшкодовано збитки винною особою 

301 "Каса в національній валюті"
66 "Розрахунки з оплати праці" 

375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків" 

12 

Відображено заборгованість до бюджету суми ПДВ після відшкодування збитків, нанесених підприємству 

716 "Відшкодування раніше списаних активів" 

641 "Розрахунки за податками" 

13 

Відображено заборгованість до бюджету різниці між сумою відшкодування нестачі, балансовою вартістю товарів, яких не вистачає, і сумою ПДВ, що перераховується до бюджету 

716 "Відшкодування раніше списаних активів" 

642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" 

14 

Перераховано до бюджету суму за розрахунками 

641 "Розрахунки за податками" 

311 "Поточні рахунки в національній валюті" 

15 

Віднесено на фінансовий результат дохід від відшкодування раніше списаного товару 

16 "Відшкодування раніше списаних активів" 

791 "Результат основної діяльності" 

 

2.8. Облік доходів і фінансових результатів закладів (підприємств) громадського харчування

Визначення фінансового результату діяльності закладів (підприємств) громадського харчування здійснюється шляхом порівняння доходів звітного періоду і витрат, понесених для одержання цих доходів.

Доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Отже, для визнання доходу необхідно не тільки збільшення активу або зменшення зобов'язань, але й фінансовий наслідок цих подій - збільшення власного капіталу.

Не визнаються доходами:

сума ПДВ, акцизів, інших податків та обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів;

сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;

сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

сума задатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором;

надходження, що належать іншим особам;

надходження від первинного розміщення цінних паперів.

Заклади (підприємства) громадського харчування в процесі господарської діяльності можуть одержувати такі види доходів:

дохід (виручка) від реалізації товарів;

чистий дохід від реалізації товарів;

дохід від участі у капіталі;

інші фінансові доходи;

надзвичайні доходи;

інші доходи.

Методологічні засади формування інформації про доходи від звичайної діяльності у бухгалтерському обліку визначені у ПБО 15 "Дохід".

Дохід (виручка) від реалізації товарів є основним видом доходу, який одержують від основної діяльності закладів (підприємств) громадського харчування. Дохід (виручка) від реалізації товарів визнається в разі наявності наведених нижче умов:

покупцеві передані ризики і вигоди з правом власності на товар;

підприємство не здійснює надалі управління та контроль за товарами;

сума доходу (виручки) може бути достовірно визнана;

є впевненість, що в результаті операцій відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Дохід не визнається у разі обміну товарами, які є подібними за призначенням та мають однакову справедливу вартість.

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визначається виходячи із ступеня завершеності операцій з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.

Дохід, який виникає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визначається у вигляді процентів*, роялті та дивідендів, якщо є ймовірне надходження економічних вигод, пов'язаних з такою операцією, та якщо дохід може бути достовірно оцінений. При цьому дохід, одержаний у вигляді процентів, визначається в тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами; роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди; дивіденди визнаються у періоді прийняття рішень про їх виплату.

____________
* Проценти - плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані підприємству (наказ Міністерства фінансів від 29.11.99 N 290 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку").

Доходи відображаються в обліку в сумі справедливої вартості активів, що одержані або підлягають одержанню згідно з принципами нарахування. У разі відстрочення платежу і виникнення різниці між справедливою вартістю та номінальною сумою грошових коштів або їх еквівалентів, які підлягають одержанню за товари, така різниця визнається доходом у вигляді процентів.

Облік доходів від реалізації продукції і товарів ведуть на субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів". Дохід від реалізації товарів визначається за методом нарахування, тобто в момент відпуску товарів покупцям.

Дохід від реалізації послуг (доставка і зберігання товарів тощо) закладів (підприємств) громадського харчування обліковують на субрахунку 703 "Доходи від реалізації послуг".

Дохід від реалізації товарів і послуг зменшується на суму непрямих податків (акцизного збору, ПДВ тощо, передбачених законодавством).

Дохід від реалізації товарів зменшується на суму товарів, повернених покупцями (у разі дефектів, невідповідності ціни чи якості товарів), а також на суму знижок, що надані покупцям за дострокову оплату. Облік повернених товарів від покупців і знижок, наданих покупцям за терміновість платежу, ведуть на субрахунку 704 "Вирахування з доходу".

Чистий дохід від реалізації товарів визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації товарів відповідних податків, зборів тощо та списується після визначення фінансових результатів на рахунок 79 "Фінансові результати".

Кореспонденцію рахунків з обліку доходів від реалізації товарів представлено в таблиці 10.

Кореспонденція рахунків з обліку доходів від реалізації товарів

Таблиця 10

N
п/п 

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

дебет 

кредит 

Надходження готівки до каси підприємства за реалізовані товари 

301 "Каса в національній валюті" 

702 "Дохід від реалізації товарів" 

Відображення суми податкового зобов'язання з ПДВ 

702 "Дохід від реалізації товарів" 

641 "Розрахунки за податками" 

Відображення доходу від реалізації послуг 

361 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"
301 "Каса в національній валюті" 

703 "Дохід від реалізації послуг" 

Відображення податкового зобов'язання з ПДВ 

703 "Дохід від реалізації послуг" 

641 "Розрахунки за податками" 

Відображення повернення товару 

704 "Вирахування з доходу" 

361 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"
301 "Каса в національній валюті" 

"Червоне сторно" суми зобов'язань з ПДВ у зв'язку із зменшенням доходу 

704 "Вирахування з доходу" 

641 "Розрахунки за податками" 

Відображення знижки, наданої покупцям 

704 "Вирахування з доходу" 

361 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" 

Відображення списання чистого доходу від реалізації товарів і послуг після визначення фінансових результатів 

702 "Дохід від реалізації товарів" 

791 "Результат від основної діяльності" 

Відображення списання вирахувань з доходу після визначення фінансових результатів 

791 "Результат від основної діяльності" 

704 "Вирахування з доходу" 

 

Підприємства громадського харчування одержують доходи від іншої операційної діяльності, які обліковують на рахунку 71 "Інший операційний дохід" за такими субрахунками:

711 "Дохід від реалізації іноземної валюти";

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів";

713 "Дохід від операційної оренди активів";

714 "Дохід від операційної курсової різниці";

715 "Одержані штрафи, пені неустойки";

716 "Відшкодування раніше списаних активів";

717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості";

718 "Одержані гранти та субсидії";

719 "Інші доходи від операційної діяльності".

Сума визнаних доходів зменшується на суму непрямих податків у складі цих доходів, а чистий дохід списується на субрахунок 791 "Результат основної діяльності".

Кореспонденцію рахунків з обліку доходів від іншої операційної діяльності представлено в таблиці 11.

Кореспонденція рахунків з обліку доходів від іншої операційної діяльності

Таблиця 11

N
п/п 

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

дебет 

кредит 

Відображення суми доходів, одержаних від реалізації іноземної валюти 

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" 

711 "Дохід від реалізації іноземної валюти" 

Відображення суми доходів, одержаних у результаті реалізації виробничих запасів  

377 "Розрахунки з іншими дебіторами" 

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"  

На суму ПДВ 

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" 

641 "Розрахунки за податками" 

Відображення суми доходу, одержаного від операційної оренди 

377 "Розрахунки з іншими дебіторами" 

713 "Дохід від операційної оренди активів"  

На суму ПДВ 

713 "Дохід від операційної оренди активів" 

641 "Розрахунки за податками" 

Відображення суми доходу від операційної курсової різниці 

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"
362 "Розрахунки з іноземними постачальниками" 

714 "Дохід від операційної курсової різниці" 

Відображення суми одержаних штрафів, пені 

377 "Розрахунки з іншими дебіторами" 

715 "Одержані штрафи, пені, неустойки" 

На суму відшкодування запасів 

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"
375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків" 

716 "Відшкодування раніше списаних активів" 

На суму ПДВ 

716 "Відшкодування раніше списаних активів" 

641 "Розрахунки за податками" 

Списання операційної кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності 

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" 

717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості" 

Відображення суми одержаних грантів, пов'язаних з операційною діяльністю 

48 "Цільове фінансування і цільові надходження" 

718 "Одержані гранди і субсидії" 

 

Інша звичайна діяльність підприємств (крім операційної) передбачає фінансову та інвестиційну діяльність.

Фінансова діяльність - це діяльність, яка призводить до зміни розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Інвестиційна діяльність - це придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Доходи від фінансових операцій - це доходи від участі в капіталі, а саме: доходи від фінансових інвестицій, які обліковують за методом участі в капіталі, та інші фінансові доходи.

Метод участі в капіталі - це метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування. Згідно з ПБО 12 "Фінансові інвестиції" метод участі в капіталі застосовується для обліку інвестицій в асоційовані, спільні та дочірні підприємства, які є пов'язаними сторонами для інвестора. Відповідно для обліку доходів від участі в капіталі застосовують рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі" з використанням таких субрахунків:

721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства";

722 "Дохід від спільної діяльності";

723 "Дохід від інвестицій в дочірні підприємства".

Інші фінансові доходи: дивіденди, відсотки та інші доходи, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, обліковують на рахунку 73 "Інші фінансові доходи" за такими субрахунками:

731 "Дивіденди одержані";

732 "Відсотки одержані";

733 "Інші доходи від фінансових інвестицій".

Основну кореспонденцію рахунків з обліку доходів від фінансових операцій представлено в таблиці 12.

Кореспонденція рахунків з обліку доходів від фінансових операцій

Таблиця 12

N
п/п 

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

дебет 

кредит 

Одержання доходів за інвестиціями пов'язаним сторонам, визначених за методом участі в капіталі 

141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі" 

72 "Дохід від участі в капіталі" 

Одержання дивідендів від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та спільними 

31 "Рахунки у банках" 

731 "Дивіденди одержані" 

Одержання доходів (відсотків) за цінними паперами 

373 "Розрахунки за нарахованими доходами" 

732 "Відсотки одержані" 

Відображення збільшення фінансових інвестицій, якщо вартість придбання боргових цінних паперів нижча за їх номінальну вартість 

143 "Інвестиції непов'язаним сторонам" 

733 "Інші доходи від фінансових операцій" 

Отримання премій за облігаціями строком до одного року 

31 "Рахунки у банках" 

733 "Інші доходи від фінансових операцій" 

Списання доходів на рахунок фінансових результатів 

72 "Дохід від участі в капіталі"
73 "Інші фінансові доходи" 

792 "Результат фінансових операцій" 

 

Підприємства громадського харчування здійснюють іншу звичайну діяльність, яка включає іншу інвестиційну та фінансову діяльність, за винятком фінансових операцій, що були наведені вище, і одержують доходи від такої діяльності. Інші доходи - це доходи від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів, доходи від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

Інформація про доходи від такої діяльності формується на рахунку 74 "Інші доходи" з використанням субрахунків.

Відображення таких операцій на рахунках бухгалтерського обліку представлено в таблиці 13.

Кореспонденція рахунків з обліку доходів від іншої звичайної діяльності

Таблиця 13

N
п/п 

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

дебет 

кредит 

Відображення доходу від реалізації необоротних активів 

377 "Розрахунки з іншими дебіторами" 

742 "Дохід від реалізації необоротних активів"  

На суму ПДВ 

742 "Дохід від реалізації необоротних активів" 

641 "Розрахунки за податками" 

Відображення суми доходу від безоплатно одержаних необоротних активів 

69 "Доходи майбутніх періодів" 

745 "Дохід від безоплатно одержаних активів" 

Відображення доходів від ліквідації основних засобів 

20 "Виробничі запаси" 

746 "Інші доходи від звичайної діяльності" 

Відображення результатів дооцінки основних засобів, які раніше були знижені в ціні 

10 "Основні засоби" 

746 "Інші доходи від звичайної діяльності" 

Списання доходів на фінансові результати 

74 "Інші доходи" 

793 "Результат іншої звичайної діяльності" 

 

Надзвичайні доходи - це доходи, які виникли внаслідок надзвичайних подій, зокрема визнана сума відшкодування втрат від надзвичайних подій з різних джерел. Надзвичайні доходи підприємства одержують у разі відшкодування надзвичайних витрат страховими компаніями або значних благодійних внесків з боку інших підприємств або фізичних осіб, пов'язаних з діяльністю підприємства в надзвичайних ситуаціях (стихійне лихо, експропріація власності підприємства за кордоном, зміна законодавства тощо).

Для обліку доходів, одержаних у результаті надзвичайних подій, використовують рахунок 75 "Надзвичайні доходи" за такими субрахунками:

751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій";

752 "Інші надзвичайні доходи".

Кореспонденцію рахунків з відображення надзвичайних доходів представлено в таблиці 14.

Кореспонденція рахунків з обліку надзвичайних доходів

Таблиця 14

N
п/п 

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

дебет 

кредит 

Відшкодування втрат активів і зобов'язань підприємства 

30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
50 "Довгострокові позики"
60 "Короткострокові позики" 

751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій" 

Визнання доходу, одержаного в результаті відшкодування вартості майна, яке було застраховано 

655 "За страхуванням майна" 

751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій" 

Списання надзвичайних доходів на фінансові результати 

75 "Надзвичайні доходи" 

794 "Результат надзвичайних подій" 

 

2.9. Облік собівартості товарів і витрат у закладах (на підприємствах) громадського харчування

Для здійснення своєї діяльності заклад (підприємство) громадського харчування використовує трудові, матеріальні та фінансові ресурси. Ресурси, що застосовуються в торговельно-технологічних процесах, споживаються і трансформуються у витрати. За економічною сутністю поточні витрати закладу (підприємства громадського харчування) являють собою сукупність витрат живої та уречевленої праці на здійснення поточної торговельно-виробничої діяльності підприємства, за натурально-речовим складом - спожиту частину матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Таким чином, об'єктом витрат є діяльність підприємства, яка потребує визначення витрат, пов'язаних з її здійсненням.

Відповідно до ПБО 16 "Витрати" витрати - це зменшення економічних вигод у вигляді надходження активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власного капіталу).

Склад поточних витрат торговельної діяльності, порядок їх планування в закладах (на підприємствах) громадського харчування визначено в Методичних рекомендаціях з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції 22.05.2002 N 145.

Кореспонденцію рахунків з обліку собівартості реалізованих товарів представлено в таблиці 15.

Кореспонденція рахунків з обліку собівартості реалізованих товарів

Таблиця 15

N
п/п 

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

дебет 

кредит 

Відображення собівартості реалізованих товарів 

902 "Собівартість реалізованих товарів" 

281 "Товари на складі"
282 "Товари в торгівлі"
23 "Виробництво" 

Відображення втрат товарів у межах норм природних втрат 

902 "Собівартість реалізованих товарів" 

281 "Товари на складі"
282 "Товари в торгівлі"
23 "Виробництво" 

Відображення собівартості реалізованих товарів у разі повернення ("червоне сторно") 

902 "Собівартість реалізованих товарів" 

281 "Товари на складі"
282 "Товари в торгівлі"
23 "Виробництво" 

Списання торгової націнки з реалізованих товарів ("червоне сторно") 

902 "Собівартість реалізованих товарів" 

285 "Торгова націнка" 

Списання собівартості після визначення фінансового результату 

791 "Результат основної діяльності" 

902 "Собівартість реалізованих товарів" 

 

Заклади (підприємства) громадського харчування, які виготовляють напівфабрикати та кондитерські вироби і мають можливість накопичувати інформацію щодо виробничої собівартості виготовленої продукції, для обліку непрямих - загальновиробничих витрат використовують рахунок 91 "Загальновиробничі витрати". Розподіл таких витрат за видами продукції здійснюють пропорційно прямим витратам, заробітній платі, обсягам діяльності.

Адміністративні витрати закладу (підприємства) громадського харчування відображаються на рахунку 92 "Адміністративні витрати". Аналітичний облік адміністративних витрат ведуть за статтями, що встановлюються підприємством.

Основну кореспонденцію рахунків з обліку адміністративних витрат представлено в таблиці 16.

Кореспонденція рахунків з обліку адміністративних витрат

Таблиця 16

N
п/п 

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

дебет 

кредит 

Відображення суми нарахованої заробітної плати адміністративному персоналу 

92 "Адміністративні витрати" 

661 "Розрахунки за зарплатою" 

Нарахування резерву на оплату відпусток 

92 "Адміністративні витрати" 

471 "Забезпечення виплат відпусток" 

Відображення суми відрахувань на соціальне страхування 

92 "Адміністративні витрати" 

651 "За пенсійним забезпеченням"
652 "За соціальним страхуванням"
653 "За страхуванням на випадок безробіття" 

Відображення суми амортизації основних засобів і нематеріальних активів 

92 "Адміністративні витрати" 

131 "Знос основних засобів"
132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" 

Відображення суми витрат на послуги, оренду 

92 "Адміністративні витрати" 

685 "Розрахунки з іншими кредиторами" 

На суму ПДВ 

681 "Розрахунки за авансами одержаними" 

685 "Розрахунки з іншими кредиторами" 

Нарахування податків та інших обов'язкових платежів 

641 "Розрахунки за податками" 

642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" 

Відображення витрат на відрядження

92 "Адміністративні витрати" 

372 "Розрахунки з підзвітними особами" 

Відображення витрат на страхування майна підприємства 

92 "Адміністративні витрати" 

655 "За страхуванням майна" 

Відображення витрат на оплату ліцензій, підготовку кадрів 

92 "Адміністративні витрати" 

377 "Розрахунки з іншими дебіторами" 

10 

Віднесення суми адміністративних витрат на фінансові результати 

791 "Результат основної діяльності" 

92 "Адміністративні витрати" 

 

Витрати на збут відображують на рахунку 93 "Витрати на збут" з використанням установлених підприємством статей витрат.

Основну кореспонденцію рахунків обліку витрат на збут представлено в таблиці 17.

Кореспонденція рахунків з обліку витрат на збут

Таблиця 17

N
п/п 

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

дебет 

кредит 

Відображення суми амортизації необоротних активів, що використовуються під час реалізації товарів 

93 "Витрати на збут" 

13 "Знос необоротних активів" 

Відображення суми витрат на пакувальні матеріали і ремонт тари 

93 "Витрати на збут" 

204 "Тара й тарні матеріали" 

Відображення суми витрат на відрядження 

93 "Витрати на збут" 

372 "Розрахунки з підзвітними особами" 

Відображення суми нарахованої заробітної плати персоналу, пов'язаної з реалізацією товарів 

93 "Витрати на збут" 

661 "Розрахунки з оплати праці" 

Відображення суми нарахувань на обов'язкове соціальне страхування 

93 "Витрати на збут" 

65 "Розрахунки за страхуванням" 

Відображення витрат на рекламу 

93 "Витрати на збут" 

685 "Розрахунки з іншими кредиторами" 

Списання суми втрат, пов'язаних з реалізацією, після визначення фінансового результату звітного періоду 

791 "Результат основної діяльності" 

93 "Витрати на збут" 

 

Інші витрати операційної діяльності обліковують на рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності" за такими субрахунками:

941 "Витрати на дослідження та розробки";

942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти";

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів";

944 "Сумнівні та безнадійні борги";

945 "Втрати від операційної курсової різниці";

946 "Втрати від знецінення запасів";

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей";

948 "Визнані штрафи, пені, неустойки";

949 "Інші витрати операційної діяльності".

Кореспонденцію рахунків з обліку інших витрат операційної діяльності представлено в таблиці 18.

Кореспонденція рахунків з обліку інших витрат операційної діяльності

Таблиця 18

N
п/п 

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

дебет 

кредит 

Відображення витрат на дослідження і розробку 

941 "Витрати на дослідження і розробки" 

20 "Виробничі запаси"
661 "Розрахунки за зарплатою" 

Відображення собівартості реалізованої іноземної валюти 

942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти" 

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті" 

Нарахування резерву сумнівних боргів з дебіторської заборгованості за реалізованими товарами 

944 "Сумнівні та безнадійні борги" 

38 "Резерв сумнівних боргів" 

Відображення втрат від операційних курсових різниць 

945 "Втрати від операційної курсової різниці" 

632 "Розрахунки з іноземними постачальниками" 

Визнання втрат від знецінення товарів 

946 "Втрати від знецінення запасів" 

28 "Товари" 

Відображення нестачі товарів 

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" 

28 "Товари" 

Визнання штрафів і пені 

948 "Визнані штрафи, пені, неустойки" 

685 "Розрахунки з іншими кредиторами" 

Відображення витрат на утримання об'єктів соціально-культурного призначення 

949 "Інші витрати операційної діяльності" 

20 "Виробничі запаси"
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
661 "Розрахунки за заробітною платою" 

Списання інших витрат операційної діяльності після визначення фінансового результату 

791 "Результат основної діяльності" 

94 "Інші витрати операційної діяльності" 

 

До фінансових витрат підприємства належать витрати, які пов'язані із залученням позикового капіталу, а саме: відсотки за кредитом, облігаціями, амортизація дисконту за випущеними облігаціями, витрати на фінансову оренду тощо.

Облік фінансових витрат ведуть на рахунку 95 "Фінансові витрати" за такими субрахунками:

951 "Відсотки за кредит";

952 "Інші фінансові витрати".

Основну кореспонденцію рахунків з обліку фінансових витрат представлено в таблиці 19.

Кореспонденція рахунків з обліку фінансових витрат

Таблиця 19

N
п/п 

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

дебет 

кредит 

Нараховані відсотки за позиками банку 

951 "Відсотки за кредит" 

685 "Розрахунки з іншими кредиторами" 

Нараховані відсотки за облігаціями 

952 "Інші фінансові витрати" 

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" 

Нараховані відсотки за заборгованістю з фінансової оренди 

952 "Інші фінансові витрати" 

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" 

Нараховані відсотки за виданими векселями 

952 "Інші фінансові витрати" 

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" 

Списання фінансових витрат після визначення фінансових результатів 

792 "Результат фінансових операцій" 

95 "Фінансові витрати" 

 

У процесі інвестиційної діяльності підприємства виникають втрати від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі. Облік таких втрат ведуть на рахунку 96 "Витрати від участі в капіталі" за субрахунками:

961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства";

962 "Втрати від спільної діяльності";

963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства".

Розрахунок втрат від участі в капіталі наведено в ПБО 16 "Витрати". Їх сума залежить від частки інвестора в капіталі (відсоток голосів) спільного, асоційованого чи дочірнього підприємства, що належить підприємству.

Основну кореспонденцію рахунків з обліку втрат від участі в капіталі представлено в таблиці 20.

Кореспонденція рахунків з обліку втрат від участі в капіталі

Таблиця 20

N
п/п 

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

дебет 

кредит 

Відображення втрат від фінансових інвестицій 

96 "Втрати від участі в капіталі" 

141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі" 

Списання втрат при визначенні фінансового результату 

79 "Фінансові результати" 

96 "Втрати від участі в капіталі" 

 

Заклади (підприємства) громадського харчування здійснюють іншу звичайну діяльність, що включає інвестиційну та фінансову. Доходи, одержані у процесі цієї діяльності, обліковуються на рахунку 74 "Інші доходи" з використанням субрахунків. Відображення таких операцій на рахунках бухгалтерського обліку представлено в таблиці 21.

Основна кореспонденція рахунків з обліку доходів від іншої звичайної діяльності

Таблиця 21

N
п/п 

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

дебет 

кредит 

Відображення доходу від реалізації необоротних активів 

377 "Розрахунки з іншими дебіторами" 

742 "Дохід від реалізації необоротних активів" 

На суму ПДВ 

742 "Дохід від реалізації необоротних активів" 

641 "Розрахунки за податками" 

Відображення суми доходу від безоплатно одержаних необоротних активів 

69 "Доходи майбутніх періодів" 

745 "Дохід від безплатно одержаних активів" 

Відображення доходів від ліквідації основних засобів 

20 "Виробничі запаси" 

746 "Інші доходи від звичайної діяльності" 

Відображення результатів дооцінки основних засобів, які раніше були уцінені 

10 "Основні засоби" 

746 "Інші доходи від звичайної діяльності" 

Списання доходів на фінансові результати 

74 "Інші доходи" 

793 "Результат іншої звичайної діяльності" 

 

Облік витрат, що виникають у процесі звичайної діяльності, крім фінансових, але не пов'язаних з реалізацією товарів та послуг, ведуть на рахунку 97 "Інші витрати" за такими субрахунками:

971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій";

972 "Собівартість реалізованих необоротних активів";

973 "Собівартість реалізованих майнових комплексів";

974 "Витрати від неопераційних курсових різниць";

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій";

976 "Списання необоротних активів";

977 "Інші витрати звичайної діяльності";

978 "Виплати страхових сум та страхових відшкодувань";

979 "Перестрахування".

Кореспонденцію рахунків з обліку витрат іншої звичайної діяльності представлено в таблиці 22.

Кореспонденція рахунків з обліку витрат іншої звичайної діяльності

Таблиця 22

N
п/п 

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

дебет 

кредит 

Списання залишкової вартості реалізованих основних засобів 

972 "Собівартість реалізованих необоротних активів" 

10 "Основні засоби" 

Відображення суми уцінки необоротних активів 

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" 

10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні активи"
12 "Нематеріальні активи" 

Списання необоротних активів у зв'язку з їх ліквідацією 

976 "Списання необоротних активів" 

10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні активи"
12 "Нематеріальні активи"
15 "Капітальні інвестиції" 

Списання витрат іншої звичайної діяльності після визначення фінансових результатів 

793 "Результат іншої звичайної діяльності" 

97 "Інші витрати" 

 

До надзвичайної діяльності належать операції або події, які відрізняються від звичайної і не відбуваються часто або регулярно. Це такі події, як стихійне лихо або пожежа, техногенні аварії, що призводять до втрати активів та зобов'язань.

Надзвичайні витрати - це невідшкодовані збитки від надзвичайних подій, включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел. Втрати внаслідок таких подій та їх покриття за рахунок страхового відшкодування та інших джерел зіставляються, коли проводять розрахунок фінансових результатів від надзвичайної діяльності. Надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності з вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства внаслідок збитків від надзвичайних подій.

Облік втрат і витрат, пов'язаних з надзвичайними подіями, ведеться на рахунку 99 "Надзвичайні витрати" за субрахунками:

991 "Втрати від стихійного лиха";

992 "Втрати від техногенних катастроф і аварій";

993 "Інші надзвичайні витрати".

Кореспонденцію рахунків з обліку витрат від надзвичайних подій представлено в таблиці 23.

Кореспонденція рахунків з обліку витрат від надзвичайних подій

Таблиця 23

N
п/п 

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

дебет 

кредит 

Списання активів у результаті надзвичайних подій 

99 "Надзвичайні витрати" 

10 "Основні засоби"
12 "Нематеріальні активи"
20 "Виробничі запаси"
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
28 "Товари" 

Відображення витрат, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних подій 

99 "Надзвичайні витрати" 

37 "Розрахунки з різними дебіторами"
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

Нарахування заробітної плати робітникам, зайнятим на відновлювальних роботах 

99 "Надзвичайні витрати" 

66 "Розрахунки з оплати праці" 

Нарахування внесків до фондів соціального страхування 

99 "Надзвичайні витрати" 

65 "Розрахунки за страхуванням" 

Списання надзвичайних витрат для визначення фінансового результату від надзвичайних подій 

794 "Результат надзвичайних подій" 

99 "Надзвичайні витрати" 

 

Надзвичайні доходи підприємства одержують у разі відшкодування надзвичайних витрат страховими компаніями або значних благодійних внесків з боку інших підприємств або фізичних осіб, пов'язаних з діяльністю підприємства в надзвичайних ситуаціях (стихійне лихо, експропріація власності підприємства за кордоном, зміна законодавства).

Для обліку доходів, одержаних у результаті надзвичайних подій, використовують рахунок 75 "Надзвичайні доходи" за субрахунками:

751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій";

752 "Інші надзвичайні доходи".

Кореспонденцію рахунків з обліку доходів від надзвичайних подій представлено в таблиці 24.

Кореспонденція рахунків з обліку доходів від надзвичайних подій

Таблиця 24

N
п/п 

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

дебет 

кредит 

Відшкодування втрат активів і зобов'язань підприємства 

30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
50 "Довгострокові позики"
60 "Короткострокові позики" 

75 "Надзвичайні доходи" 

Визнання доходу, одержаного в результаті відшкодування вартості майна, яке було застраховано 

655 "За страхуванням майна" 

75 "Надзвичайні доходи" 

Списання надзвичайних доходів на фінансові результати 

75 "Надзвичайні доходи" 

794 "Результат надзвичайних подій" 

 

Облік витрат з податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій ведуть на рахунку 98 "Податки на прибуток" за субрахунками:

981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності";

982 "Податки на прибуток від надзвичайних подій".

Облік витрат по податку на прибуток ведеться згідно з ПБО 17 "Податок на прибуток".

Кореспонденцію рахунків з обліку витрат по податку на прибуток представлено в таблиці 25.

Кореспонденція рахунків з обліку витрат по податку на прибуток

Таблиця 25

N
п/п 

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

дебет 

кредит 

Відображення витрат по податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку 

981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності" 

641 "Розрахунки за податками" 

Відображення суми зменшення відстрочених податкових активів, які обліковувалися на рахунку 17 на початок року 

981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності" 

17 "Відстрочені податкові активи" 

Відображення відстрочених податкових зобов'язань по податку на прибуток 

981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності" 

54 "Відстрочені податкові зобов'язання" 

Відображення суми несплаченого прибутку за результатами збитків від надзвичайних подій 

981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності" 

99 "Надзвичайні витрати" 

Відображення податку на прибуток у разі одержання прибутку від надзвичайних подій 

982 "Податки на прибуток від звичайних подій" 

641 "Розрахунки за податками" 

Списання витрат по податку на прибуток на фінансові результати 

79 "Фінансові результати" 

98 "Податки на прибуток" 

 

Для визначення фінансового результату діяльності підприємства порівнюють доходи звітного періоду і витрати, пов'язані з одержанням цих доходів.

Фінансові результати закладу (підприємства) громадського харчування обліковують на рахунку 79 "Фінансові результати"; за кредитом рахунка показують суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат і суми нарахованого податку на прибуток. Сальдо рахунка списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

Рахунок 79 "Фінансові результати" має такі субрахунки:

791 "Результат основної діяльності";

792 "Результат фінансових операцій";

793 "Результати іншої звичайної діяльності";

794 "Результат надзвичайних подій".

Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8 "Витрати за елементами", субрахунки рахунка 79 "Фінансові результати", дебетують у кореспонденції з кредитом рахунків 23 "Виробництво", 26 "Готова продукція" та інших рахунків класу 2 "Запаси", а також з кредитом рахунків класу 1 "Необоротні активи" та класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи".

Кореспонденцію рахунків з обліку фінансових результатів з використанням класу 9 "Витрати діяльності" представлено в таблиці 26.

Кореспонденція рахунків з обліку фінансових результатів

Таблиця 26

N
п/п 

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

дебет 

кредит 

Списання витрат для визначення результату від основної діяльності 

791 "Результат основної діяльності" 

90 "Собівартість реалізації"
91 "Загальновиробничі витрати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної діяльності" 

Списання доходів для визначення результатів від основної діяльності 

70 "Доходи від реалізації"
71 "Інший операційний дохід" 

791 "Результат основної діяльності" 

Списання витрат для визначення результату від фінансових операцій 

792 "Результат фінансових операцій" 

95 "Фінансові витрати"
96 "Втрати від участі в капіталі" 

Списання доходів для визначення результату від фінансових операцій 

72 "Дохід від участі в капіталі" 73 "Інші фінансові доходи" 

792 "Результат основної діяльності" 

Списання витрат для визначення результату від іншої звичайної діяльності 

793 "Результат іншої звичайної діяльності" 

97 "Інші витрати" 

Списання доходів для визначення результату від іншої звичайної діяльності 

74 "Інші доходи" 

793 "Результат іншої звичайної діяльності" 

Списання витрат для визначення результату від надзвичайних подій 

794 "Результат надзвичайних подій" 

99 "Надзвичайні витрати" 

Списання доходів для визначення результату від надзвичайних подій 

75 "Надзвичайні доходи" 

794 "Результат надзвичайних подій" 

Списання елементів витрат (у разі використання рахунків класу 8) 

79 "Фінансові результати" 

80 "Матеріальні витрати"
81 "Витрати на оплату праці"
82 "Відрахування на соціальні заходи"
83 "Амортизація"
84 "Інші операційні витрати"
85 "Інші затрати" 

10 

Списання витрат по податку на прибуток на фінансовий результат 

79 "Фінансові результати" 

98 "Податки на прибуток" 

11 

Списання суми нерозподілених прибутків, реінвестованих у підприємство 

79 "Фінансові результати" 

441 "Прибуток нерозподілений" 

12 

Списання суми непокритих збитків 

442 "Прибуток, використаний у звітному періоді" 

79 "Фінансові результати" 

 

3. Бухгалтерський облік у сфері побутових послуг з використанням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку

3.1. Склад і класифікація витрат підприємств побутового обслуговування

3.1.1. Відповідно до ПБО 3 "Звіт про фінансові результати" витрати підприємств побутового обслуговування поділяють на витрати звичайної діяльності та від надзвичайних подій.

Витрати звичайної діяльності, у свою чергу, поділяють на витрати операційної, фінансової й інвестиційної діяльності.

Витрати операційної діяльності містять витрати основної діяльності й іншої операційної діяльності.

Витрати основної діяльності - це витрати на виконання робіт і надання побутових послуг.

3.1.2. Витрати операційної діяльності організацій побутового обслуговування поділяють на:

витрати, що безпосередньо належать до побутових послуг (прямі матеріальні витрати, пряма заробітна плата працівників, амортизація устаткування, втрати від браку тощо);

загальновиробничі накладні витрати, що можуть бути віднесені до діяльності в цілому;

витрати, що не включаються у виробничу собівартість, а належать до діяльності підприємства з витратами періоду (адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати).

3.1.3. Витрати операційної діяльності групуються згідно з такими економічними елементами:

матеріальні витрати;

витрати на оплату праці;

відрахування на соціальні заходи;

амортизація;

інші операційні витрати.

3.1.4. До складу елемента "Матеріальні витрати" включається вартість витрачених у виробництві (основному, допоміжному, підсобному), на загальновиробничі, загальногосподарські потреби, на збут, під час експлуатації устаткування:

матеріалів;

покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів;

палива;

запасних частин;

тари і тарних матеріалів;

допоміжних і інших матеріалів.

Облік матеріалів у сфері побутового обслуговування здійснюється відповідно до ПБО 9 "Запаси" за початковою вартістю.

3.1.5. До складу елемента "Витрати на оплату праці" включаються: заробітна плата згідно з окладами і тарифами, премії і заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток й іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.

Цей елемент включає основну і додаткову заробітну плату основного персоналу організації побутового обслуговування і позаштатних працівників, включаючи будь-які види грошових виплат відповідно до форм і систем оплати праці, встановлених підприємством побутового обслуговування.

Витрати на основну і додаткову заробітну плату включаються в собівартість побутових послуг за кредитом рахунка 66 "Розрахунки по оплаті праці".

3.1.6. До складу елемента "Відрахування на соціальні заходи" включаються: відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, страхові засоби від нещасних випадків у відповідних відсотках до витрат з оплати праці.

Відрахування на соціальні заходи включаються в собівартість побутових послуг за кредитом рахунка 65 "Розрахунки по страхуванню".

3.1.7. До складу елемента "Амортизація" включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів й інших необоротних матеріальних активів, у тому числі малоцінних необоротних матеріальних активів, інвентарної тари тощо.

3.1.8. До складу елемента "Інші операційні витрати" включаються витрати операційної діяльності, що не увійшли до складу елементів, наведених у підпунктах 3.1.4 - 3.1.7.

3.1.9. Стаття "Загальновиробничі витрати" містить витрати на транспортне обслуговування начальників цехів, майстрів підприємства побутового обслуговування, які обліковуються на рахунку 91.

3.1.10. До операційних витрат, що не включаються у виробничу собівартість, належать витрати періоду, адміністративні витрати, витрати на збут й інші операційні витрати. Такі витрати відносяться безпосередньо на зменшення фінансового результату в період їх виникнення, обліковуються на рахунку 92 - адміністративні; на рахунку 93 - на збут.

3.1.11. До фінансових витрат, що не включаються у виробничу собівартість, належать витрати на відсотки (за користування одержаними кредитами, за випущені облігації, фінансову оренду тощо) й інші витрати підприємства, пов'язані з притягненням позикового капіталу. Фінансові витрати обліковуються на рахунку 95.

3.1.12. До складу інших витрат, що не включаються у виробничу собівартість, входять витрати, що виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать:

собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість і витрати, пов'язані з реалізацією фінансових інвестицій);

собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість і витрати, пов'язані з реалізацією необоротних активів);

собівартість реалізованих майнових комплексів;

втрати від неопераційних курсових різниць;

сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;

витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо);

залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів;

інші витрати звичайної діяльності.

Усі вищезазначені витрати відображаються на рахунку 97.

Суб'єкти малого підприємництва і представництва нерезидентів застосовують спрощений План рахунків бухгалтерського обліку класів з 1 по 8, для решти суб'єктів застосовується повний План рахунків, обов'язковим є застосування класу 9 рахунків, а клас 8 використовується лише виходячи з необхідності.

Кореспонденцію рахунків з обліку витрат з використанням рахунків класів 8 і 9 представлено в таблиці 28.

3.1.13. У зв'язку з тим, що побутове обслуговування населення є багатогалузевою сферою економіки, то під час визначення собівартості продукції і послуг необхідно користуватися методичними рекомендаціями з її формування у споріднених галузях, у яких визначено склад і класифікацію витрат, а саме:

Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства, затвердженими наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики від 06.03.2002 N 47;

Методичними рекомендаціями з формування собівартості продукції (робіт, послуг), затвердженими наказом Державного комітету промислової політики від 02.02.2001 N 47;

Методичними рекомендаціями з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затвердженими наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики від 07.05.2002 N 81;

Методичними рекомендаціями з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті, затвердженими наказом Міністерства транспорту від 05.02.2001 N 65;

Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики від 18.05.2001 N 132, із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства аграрної політики від 06.12.2001 N 355 та від 25.11.2002 N 362;

Інструкцією по плануванню, обліку і калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах лісового господарства України, затвердженою наказом Міністерства лісового господарства від 17.07.96 N 72.

3.2. Облік витрат у сфері побутових послуг

Облік витрат організацій сфери побутового обслуговування ґрунтується на Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", ПБО 3 "Звіт про фінансові результати", ПБО 9 "Запаси", ПБО 16 "Витрати" й інших законодавчих і нормативних документах.

Витрати визнаються витратами визначеного періоду відповідно до ПБО 16 "Витрати" одночасно з визначенням прибутку, для одержання якого вони здійснені.

Витратами звітного періоду відповідно до ПБО 16 визначається або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути вірогідно оцінені.

Витрати, що неможливо прямо зв'язати з прибутком визначеного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені.

Відповідно до ПБО 16 не визнаються витратами і не включаються у звіт про фінансові результати:

платежі за договорами комісії, агентськими угодами й іншими аналогічними договорами на користь комітента тощо;

попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;

погашення одержаних позичок; інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, що не відповідають ознакам, наведеним у пункті 3.1.3;

витрати, що відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до ПБО.

До складу витрат, безпосередньо пов'язаних із наданням побутових послуг, входять прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати відповідно до ПБО 9, ПБО 16.

У таблиці 27 наведено схему трансформації витрат підприємств України у витрати відповідно до національних ПБО. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (послуг) встановлюється підприємством. Він може мати наступний вигляд:

матеріали;

основна заробітна плата працівників;

додаткова заробітна плата працівників;

відрахування на соціальні заходи;

втрати від браку;

інші прямі витрати;

витрати на утримання й експлуатацію устаткування;

загальновиробничі витрати.

Схема витрат відповідно до ПБО України

Таблиця 27

Витрати відповідно до ПБО України 

Виробнича собівартість (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, загальновиробничі) 

Надзвичайні витрати (витрати від стихійного лиха, техногенних аварій) 

Податок з прибутку 

Витрати звітного періоду, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати (витрати на дослідження і розробку й інше) 

Інші операційні витрати (списання безнадійної заборгованості, витрати від операційної курсової різниці, недостача і втрати від псування цінностей за відсутності винних осіб, втрати від знецінювання запасів) 

Фінансові витрати (відсотки за позиками і кредитами) 

Фінансові витрати (відсотки за банківськими кредитами і позиками: витрати, пов'язані з випуском, утриманням і обертанням цінних паперів; нарахування по фінансовому лізингу) 

Інші витрати (витрати від неопераційних курсових різниць, витрати, пов'язані з ліквідацією необоротних активів, та інші) 

Інші операційні витрати (штрафи, пені, неустойки, недостачі і втрати від псування цінностей, коли вони є сумнівними, утримання соціальної сфери, добродійні внески) Адміністративні витрати (витрати на пально-мастильні матеріали, паркування і стоянку легкового автотранспорту) 

 

Кореспонденція рахунків з обліку витрат підприємств сфери побутового обслуговування

Таблиця 28

N
п/п 

Зміст операції 

З використанням рахунків класу 8 

Без використання рахунків класу 8 

 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

 

 

Облік витрат на надання побутових послуг 231 ("Основне виробництво") 

 

Витрати основних матеріалів 

80 

201 

231 

201 

 

231 

80 

  

 

80 

231 

  

  

 

Нарахування основної заробітної плати працівникам 

81 

66 

231 

66 

 

231 

82 

 

Нарахування додаткової заробітної плати працівникам 

81 

66 

231 

66 

 

231 

81 

 

Здійснення відрахувань на соціальні заходи 

82 

65 

231 

65 

 

231 

82 

 

Списання втрат від браку 

231 

24 

231 

24 

 

Віднесення на витрати інших прямих втрат за відрахуванням ПДВ (у випадку наявності права на податковий кредит) 

84 

63 

231 

63 

 

231 

84 

 

Податки, збори, безпосередньо пов'язані з виробничим процесом 

84 

641 

231 

641 

 

231 

84 

 

Інші прямі витрати 

80 - 84 

Різні 

231 

Різні 

 

231 

80 - 84 

 

Списання витрат на утримання й експлуатацію устаткування 

231 

911 

231 

911 

 

Віднесення на собівартість послуг загальновиробничих витрат 

231 

912 

231 

912 

 

Відображення суми пред'явлених до оплати проміжних рахунків за відрахуванням ПДВ 

238 

239 

238 

239 

 

10 

Списана на фінансовий результат собівартість реалізованих послуг 

903 

231 

903,
79 

231,
903 

 

79 

903 

 

Облік витрат на експлуатацію устаткування (субрахунок 911) 

 

Витрати на оплату праці за виконану роботу робітників, що зайняті керуванням, обслуговуванням, проведенням ремонтів, технічних оглядів і технічним обслуговуванням власного й орендованого устаткування 

81 

66 

911 

66 

 

911 

81 

 

Обов'язкові нарахування на заробітну плату працівників: 

  

 

у Пенсійний фонд 

82 

651 

911 

651 

 

911 

82 

 

внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

82 

652 

911 

652 

 

911 

82 

 

внесків на соціальне страхування на випадок безробіття 

82 

653 

911 

653 

 

внесків на соціальне страхування від нещасних випадків 

911 

82 

 

на обов'язкове індивідуальне страхування робітників, зайнятих експлуатацією устаткування 

82 

654 

911 

654 

 

911 

82 

 

Витрати на службові відрядження у межах норм, передбачених законодавством 

84 

372 

911 

372 

 

911 

84 

 

Вартість пально-мастильних матеріалів, електроенергії й інших матеріалів і запасних частин, що використовуються під час експлуатації, ремонтів, технічного огляду і технічного обслуговування власного й орендованого устаткування 

80 

201,
203,
207 

911 

201,
203,
207 

 

911 

80 

  

  

 

Знос устаткування 

83 

131 

911 

131 

 

911 

83 

 

83 

132 

 

911 

83 

 

Сума нарахованих відсотків за користування орендованим устаткуванням 

84 

684 

911 

684 

 

911 

84 

 

Витрати на сплату податків і платежів, пов'язаних із витратами на експлуатацію устаткування 

84 

64 

911 

64 

 

911 

84 

 

Інші витрати, пов'язані з експлуатацією устаткування 

80 - 84 

13, 20, 66, 65 та інші 

911 

13, 20, 66, 65 та інші 

 

911 

80 - 84 

 

10 

Списання витрат на експлуатацію устаткування в частині наданих послуг 

903 

911 

903 

911 

 

79 

903 

79 

903 

 

Облік загальновиробничих валових витрат (рахунок 9121) 

 

Заробітна плата (основна і додаткова) обслуговуючого персоналу 

81 

66 

9121 

66 

 

9121 

81 

 

Обов'язкові нарахування на заробітну плату працівників, зазначених у пункті 1: 

  

 

збір в Пенсійний фонд 

82 

651 

9121 

651 

 

9121 

82 

 

внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

82 

652 

9121 

652 

 

9121 

82 

 

внески на соціальне страхування на випадок безробіття 

82 

653 

9121 

653 

 

9121 

82 

 

внески на соціальне страхування від нещасних випадків 

82 

656 

9121 

656 

 

9121 

82 

 

Витрати на індивідуальне страхування працівників, зазначених у пункті 1, у випадку його обов'язковості 

82 

654 

9121 

654 

 

9121 

82 

 

9121 

84 

 

84 

372 

 

Витрати на утримання легкового автотранспорту, що використовується апаратом управління структурних підрозділів: 

  

 

на оплату праці водіїв і обов'язкові платежі 

81, 82 

66, 65 

9121 

66, 65 

 

9121 

81, 82 

 

на проведення ремонтів у межах 5 % балансової вартості груп основних засобів на початок року;
на технічний огляд і технічне обслуговування 

80, 81, 82, 84 

20, 66, 65, 63 та інші 

9121 

20
66
65
63
232 та інші 

 

9121 

80, 81, 82, 84 

 

на знос легкового автотранспорту 

83 

131 

9121 

131 

 

9121 

83 

 

Витрати:
на дотримання правил техніки безпеки праці протипожежної і сторожової охорони; на утримання приміщень, що надаються безкоштовно підприємствам громадського харчування для обслуговування працівників сфери послуг й інших структурних підрозділів або використовуються ними самостійно на зазначені цілі, включаючи витрати на проведення ремонтів, освітлення, опалення, водопостачання, каналізацію, електропостачання, а також на паливо для готування їжі 

 
84 

 
20, 65, 63 та інші 

 
9121 

 
20
66
65
63
232 та інші 

 

9121 

84 

 

Витрати на устаткування й утримання огороджень для машин і їхніх рухомих частин, люків, отворів, сигналізації й інших пристроїв некапітального характеру, що забезпечують техніку безпеки 

80 - 84 

131, 20, 66, 65, 63 та інші 

9121 

31
20
66
65
63
232 та інші 

 

9121 

80 - 84 

 

Забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям й іншими засобами індивідуального захисту і лікувально-профілактичного харчування, а також матеріально-технічне забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог в установленому законодавством порядку 

84 

22, 65, 63 та інші 

9121 

22, 66, 65, 63, 232 та інші 

 

9121 

84 

 

Амортизаційні відрахування і витрати на проведення ремонтів основних засобів загальновиробничого призначення у межах 5 % балансової вартості груп основних засобів на початок року: помешкань цехів допоміжних виробництв, автомайстерень; мобільних інвентарних будівель контейнерного типу (за винятком призначених для санітарно-побутового обслуговування); огородженої техніки небезпечних зон проведення робіт тощо 

80 - 84 

131, 20, 66, 65 та інші 

9121 

131, 20, 66, 65 та інші 

 

9121 

80 - 84 

 

10 

Знос і витрати на ремонт інших необоротних матеріальних активів, що використовуються під час надання побутових послуг і не належать до основних фондів 

80 - 84 

132, 20, 66, 65, 63 та інші 

9121 

132, 20, 66, 65, 63, 232 та інші 

 

9121 

80 - 84 

 

11 

Витрати на операційну оренду основних засобів й інших необоротних матеріальних активів 

84 

63, 685 

9121 

63, 685 

 

9121 

84 

 

12 

Платежі з обов'язкового страхування майна структурних підрозділів підприємства побутового обслуговування і цивільної відповідальності 

82, 84 

63, 65 

9121 

63, 65 

 

9121 

82, 84 

 

13 

Платежі за викиди і скидання забруднюючих речовин у довкілля й інші види шкідливого впливу в межах лімітів: оплата послуг; витрати на перевезення працівників підприємства побутового обслуговування до місця роботи й у зворотному напряму 

84 

63 

9121 

63 

 

9121 

84 

 

14 

Витрати на сплату податків і платежів, пов'язаних із загальновиробничими витратами 

84 

64 

9121 

64 

 

9121 

84 

 

15 

Витрати від простоїв внаслідок стихійних лих за відсутності винних осіб 

81, 82 

65, 66 

9121 

65, 66 

 

9121 

81, 83 

 

16 

Списання загальновиробничих (валових) витрат на собівартість наданих послуг 

231 

9121 

231 

9121 

 

17 

Списання загальновиробничих (валових) витрат на собівартість продукції допоміжних виробництв 

232 

9121 

232 

9121 

 

18 

Списання нерозподіленої частини загальновиробничих (валових) витрат 

903 

9121 

903 

9121 

 

79 

903 

79 

903 

 

Облік загальновиробничих (невалових) витрат (аналітичний рахунок 9122) 

 

Витрати на транспортне обслуговування начальників цехів, майстрів: 

  

 

на утримання й експлуатацію службових легкових автомобілів, що знаходяться на балансі організації побутового обслуговування (орендованих), для обслуговування начальників цехів, майстрів, включаючи вартість пально-мастильних й інших експлуатаційних матеріалів; 

80 

203
201 

9122 

203
201 

 

9122 

80 

 

на стоянку легкових автомобілів, їхнє паркування 

84 

63, 372 

9122 

63
372 

 

9122 

84 

 

Інші загальновиробничі витрати, що не належать до валових витрат у податковому обліку (службові відрядження понад норм, передбачених законодавством, витрати на підготовку кадрів, якщо вони є пов'язаними сторонами, та інші) 

84 

372, 63 

  

  

 

9122 

84 

 

Списання загальновиробничих (невалових) витрат на собівартість послуг 

231 

9122 

231 

9122 

 

Списання загальновиробничих (невалових) витрат на собівартість продукції допоміжних виробництв 

232 

9122 

  

  

 


  

Списання нерозподіленої частини загальновиробничих (невалових) витрат на фінансові результати 

903 

9122 

903 

9122 

 

79 

903 

79 

903 

 

Адміністративні валові витрати (субрахунок 921) 

 

Витрати на основну і додаткову заробітну плату, включаючи будь-які види грошових і матеріальних доплат: 

  

 

працівникам апарату управління (керівникам, фахівцям) 

921 

81 

  

  

 

робітникам, що здійснюють господарське обслуговування (телефоністам, телеграфістам, радіооператорам, операторам зв'язку, операторам електронно-обчислювальних машин, двірникам, прибиральницям, гардеробникам, кур'єрам тощо) 

81 

66 

921 

66 

 

921 

81 

 

Обов'язкові нарахування на заробітну плату працівників, зазначених у пункті 1: 

  

 

у Пенсійний фонд 

82 

651 

921 

651 

 

921 

82 

 

внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

82 

652 

921 

652 

 

921 

82 

 

внесків на соціальне страхування на випадок безробіття 

82 

653 

921 

653 

 

921 

82 

 

внесків на соціальне страхування від нещасних випадків 

82 

656 

921 

656 

 

921 

32 

 

3  

Витрати:  

  

  

  

  

 

3.1 

на матеріально-технічне забезпечення апарату управління організації побутового обслуговування. Витрати на придбання канцелярських товарів і приладдя, бланків обліку, звітності 

84 

63
372 

921 

63
372 

 

921 

84 

 

3.2 

на утримання, експлуатацію й усі види ремонтів будинків, споруд, приміщень, що використовуються апаратом управління 

80, 81, 82, 84 

20, 66, 65, 63 

921 

20, 66, 65, 63 

 

921 

80, 81, 82, 84 

 

3.3 

на амортизаційні відрахування за основними засобами, призначеними для обслуговування апарату управління 

83 

131 

921 

131 

 

921 

83 

 

3.4 

на знос і ремонт інших необоротних матеріальних активів, що використовуються в управлінні виробництвом 

83, 84 

132
63 та інші 

921 

132
63 та інші 

 

921 

83, 84 

 

3.5 

на утримання й експлуатацію усіх видів зв'язку і радіо, що використовуються для здійснення управління і перебувають на балансі підприємства побутового обслуговування, оплата послуг зв'язку, обчислювальних центрів, засобів сигналізації й інших технічних засобів 

81 - 84 

66, 65, 13, 63 

921 

66, 65, 13, 63 

 

921 

81 - 84 

 

3.6 

пов'язані з нарахуванням і виплатою дивідендів учасникам і засновникам організацій побутового обслуговування (оплата повідомлень у засобах масової інформації) 

84 

63 

921 

63 

 

921 

84 

 

3.7 

на утримання, ремонт і експлуатацію лічильно-обчислювальної, машинописної, множильної й іншої оргтехніки, що знаходиться на балансі підприємства побутового обслуговування 

81 - 84 

66, 65, 13, 63 

921 

66, 65, 13, 63 

 

921 

81 - 84 

 

3.8 

на оплату послуг, що надаються сторонніми підприємствами в управлінні виробництвом, якщо в штатному розкладі підприємства побутового обслуговування не передбачені відповідні функціональні служби, включаючи витрати на обчислювальні, типографські, розмножувальні й інші роботи 

84 

63 

921 

63 

 

921 

84 

 

3.9 

на оплату консультаційних й інформаційних послуг, якщо вони пов'язані із забезпеченням виконання послуг побутового обслуговування, а також аудиторських перевірок 

  

  

  

  

 

3.10 

на оплату вартості ліцензій та інших державних дозволів для здійснення господарської діяльності підприємства побутового обслуговування 

  

  

  

  

 

3.11 

пов'язані з оплатою послуг комерційних банків й інших кредитно-фінансових заснувань, включаючи плату за розрахункове обслуговування, одержання гарантій, вексельного авалю, здійснення факторингових і довірчих операцій, облік боргових вимог і зобов'язань, включаючи цінні папери, надання поштово-телеграфних послуг, інші витрати, пов'язані з грошовим обігом 

  

  

  

  

 

3.12 

на обнародування річного звіту 

  

  

  

  

 

Витрати на утримання легкового автотранспорту, що використовується апаратом управління підприємства побутового обслуговування: 

  

 

на оплату праці водіїв і обов'язкові нарахування на неї 

  

66, 65 

921 

66, 65 

 

921 

81, 82 

 

на проведення ремонтів у межах 5 % балансової вартості груп основних засобів на початок року 

80 - 82,
84 

20, 66, 65, 63 

921 

20, 66, 65, 63 

 

921 

80 - 82,
84 

 

на технічний огляд і технічне обслуговування 

80 - 82,
84 

20, 66, 65, 63 

921 

20, 66, 65, 63 

 

921 

80 - 82,
84 

 

на знос легкового автотранспорту 

83 

131 

921 

131 

 

921 

83 

 

Витрати на службові відрядження працівників апарату управління і робітників, зайнятих господарським обслуговуванням, у межах норм, передбачених законодавством 

84 

372 

921 

372 

 

921 

84 

 

Одноразова допомога, що виплачується працівникам відповідно до законодавства під час переводу, прийому і направлення на роботу в іншу місцевість 

82 

66 

921 

66 

 

921 

82 

 

Відрахування структурних підрозділів на утримання апарату управління організації побутового обслуговування 

84 

682 

921 

682 

 

921 

84 

 

Витрати, пов'язані з набором робочої сили: оплата відпусток перед початком роботи випускників професійно-технічних навчальних закладів і молодих фахівців, що закінчили вищі навчальні заклади, а також вартість їхнього проїзду до місця роботи 

84 

30 

921 

30 

 

921 

84 

 

Витрати, що належать до валових витрат і пов'язані з підготовкою (навчанням) і перепідготовкою кадрів 

84 

63
685 

921 

63
685 

 

921 

84 

 

10 

Витрати на придбання необхідних довідників, плакатів і діапозитивів з охорони праці, попередження нещасних випадків і захворювань, а також поліпшення умов праці; устаткування для кабінетів з техніки безпеки; витрати на організацію доповідей і лекцій з техніки безпеки 

84 

372
63 

921 

372
63 

 

921 

84 

 

11 

Утримання протипожежної і сторожової охорони адміністративних приміщень: 

  

 

витрати на оплату праці (з відрахуваннями) робітникам, що перебувають у штаті організації побутового обслуговування 

81, 82 

66, 65 

921 

66, 65 

 

921 

81, 82 

 

послуги, надані сторонніми організаціями, з протипожежної і сторожової охорони в установленому законодавством порядку 

84 

63 

921 

63 

 

921 

84 

 

утримання і знос протипожежного інвентарю й устаткування 

83 

13 

921 

13 

 

921 

83 

 

12 

Витрати некапітального характеру, пов'язані із забезпеченням якості побутового обслуговування: 

  

 

на утримання виробничих лабораторій, що входять до складу підприємства побутового обслуговування, включаючи оплату праці працівників, утримання, амортизацію і витрати на проведення поточного ремонту приміщень, устаткування й інвентарю лабораторій; вартість витрачених або зруйнованих під час іспиту матеріалів 

80 - 84 

13, 20, 66, 65, 63 та інші 

921 

13, 20, 66, 65, 63 та інші 

 

921 

80 - 84 

 

на проведення експертизи й консультацій, пов'язаних з результатами випробувань, які передаються лабораторіями інших організацій 

84 

63, 68 та інші 

921 

63, 68 та інші 

 

921 

84 

 

13 

Витрати на сплату відсотків (винагороди) за користування матеріальними цінностями, узятими в операційну оренду (лізинг) для загальногосподарських потреб 

84 

63, 31 та інші 

921 

63, 31 та інші 

 

921 

84 

 

14 

Відрахування в позабюджетні фонди фінансування галузевих і міжгалузевих науково-дослідних робіт і заходів щодо освоєння нових технологій, збори й інші обов'язкові платежі, передбачені законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України і декретами Кабінету Міністрів України 

84 

64 

921 

64 

 

921 

84 

 

15 

Інші накладні витрати, що є витратами періоду і підлягають відшкодуванню замовниками відповідно до законодавства 

84 

63 та інші 

921 

63 та інші 

 

921 

84 

 

16 

Списання адміністративних (валових) витрат 

79 

921 

79 

921 

 

17 

Списання витрат на охорону й утримання незадіяних необоротних активів адміністративного призначення на фінансові результати 

 

Адміністративні (невалові) витрати (субрахунок 922) 

 

Витрати на транспортне обслуговування працівників організації побутового обслуговування, пов'язаних з управлінням виробництвом: 

  

 

на утримання й експлуатацію службових легкових автомобілів, що знаходяться на балансі організації побутового обслуговування (орендованих), на обслуговування працівників апарату управління, включаючи вартість пально-мастильних й інших експлуатаційних матеріалів 

80 

203
201 

922 

203
201 

 

922 

80 

 

на стоянку і паркування легкового автотранспорту 

84 

63
372 

922 

63
372 

 

922 

84 

 

Інші адміністративні витрати, що не належать до валових витрат у податковому обліку (службові відрядження понад норми, передбачені законодавством, витрати на підготовку кадрів, якщо вони є пов'язаними сторонами, та інші) 

84 

372
63 

922 

372
63 

 

922 

84 

 

Списання адміністративних (непродуктивних) витрат на фінансові результати 

79 

922 

79 

922 

 

Витрати на збут (валові) (субрахунок 931) 

 

Відшкодування витрат на участь у виставках, ярмарках, вартість безкоштовно переданих зразків і макетів, на представницькі витрати (організація прийомів, конференцій і інших організаційних заходів) у межах валових витрат 

84 

63
372 та інші 

931 

63
372 та інші 

 

931 

84 

 

Витрати на здійснення реклами послуг побутового обслуговування, включаючи розробку і видання рекламних виробів (прейскурантів, каталогів, брошур, плакатів тощо), рекламу в засобах масової інформації 

 

Витрати на пакувальні матеріали для затарювання готової продукції на складах готової продукції 

80 

20 

931 

20 

 

931 

80 

 

Витрати на ремонт тари 

80 - 82 

20, 66 

931 

20, 66, 65 

 

931 

80 - 82 

 

Оплата праці працівників підрозділів, що забезпечують збут; витрати на рекламу і дослідження ринку (маркетинг) 

81, 82, 84 

66, 65, 63 та інші 

931 

66, 65, 63 та інші 

 

Витрати на передпродажну підготовку продукції допоміжних підсобних виробництв і товарів 

931 

81, 82 

 

Витрати на службові відрядження працівників, зайнятих постачанням і збутом, у межах норм, передбачених законодавством 

84 

372 

931 

372 

 

931 

84 

 

Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних із збутом продукції і послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона) 

80 - 84 

13, 20, 66, 65, 63 та інші 

931 

13, 20, 66, 65, 63 та інші 

 

931 

80 - 84 

 

Витрати на утримання легкового автотранспорту, що використовується працівниками служби збуту підприємства побутового обслуговування: 

  

 

витрати на оплату праці водіїв і обов'язкові нарахування на неї 

81, 82 

66, 65 

931 

66, 65 

 

931 

81, 82 

 

витрати на проведення ремонтів у межах 5 % балансової вартості груп основних засобів на початок року 

80 - 82,
84 

20, 66, 65 
 
  

931 
  

20, 66, 65, 63 
  

 
 

витрати на технічний огляд і технічне обслуговування 

931   

80
82 - 84 

 

знос легкового автотранспорту 

83 

131 

931 

131 

 

931 

83 

 

10 

Інші витрати, пов'язані зі збутом продукції і послуг 

84 

63 та інші 

931 

63 та інші 

 

931 

84 

 

11 

Списання витрат на збут (валових) 

79 

931 

79 

931 

 

12 

Списання витрат на охорону й утримання незадіяних необоротних активів, пов'язаних із витратами на збут 

  

  

 

Витрати на збут (невалові) (субрахунок 932) 

 

Витрати на транспортне обслуговування працівників служби збуту підприємства побутового обслуговування:  

  

  

  

  

 

на утримання й експлуатацію службових легкових автомобілів, що знаходяться на балансі будівельної організації (орендованих), для обслуговування працівників служби збуту, включаючи вартість пально-мастильних і інших експлуатаційних матеріалів 

80 

203
201 

932 

203
201 

 

932 

80 

 

на паркування і стоянку легкового автотранспорту 

84 

63
372 

932 

63
372 

 

932 

84 

 

Інші витрати на збут, що не належать до валових витрат у податковому обліку (службові відрядження понад норми, передбачені чинним законодавством, витрати на підготовку кадрів, якщо вони є пов'язаними сторонами, представницькі витрати понад установлені норми (2 % оподаткованого прибутку за попередній звітний період) та інші 

84 

372
63 

932 

372
63 

 

932 

84 

 

Списання витрат на збут (невалових) на фінансові результати 

79 

932 

79 

932 

 

Інші операційні витрати (рахунок 94) 

 

Витрати на дослідження і розробки 

84 

63 та інші 

941 

63 та інші 

 

941 

84 

 

Собівартість реалізованої іноземної валюти 

84 

312 

942 

312 

 

942 

84 

 

Собівартість реалізованих виробничих запасів 

84 

20, 22 

943 

20, 22 

 

943 

84 

 

Сумнівні й безнадійні борги (списання безнадійної дебіторської заборгованості) 

84 

36, 37 та інші 

944 

36, 37 та інші 

 

944 

84 

 

Витрати від операційної курсової різниці 

84 

36, 37 та інші 

945 

36, 37 та інші 

 

945 

84 

 

Витрати від знецінювання запасів 

84 

20, 22 

946 

20, 22 

 

946 

84 

 

Недостача і втрати від псування цінностей 

84 

20, 22 

947 

20, 22 

 

947 

84 

 

Штрафи, пені, визнані неустойки й інші непродуктивні витрати операційної діяльності (витрати на утримання соціальної сфери, добродійні платежі з відрахуванням тих, що можна включати у валові витрати, створення резерву на покриття можливих матеріальних цінностей понад межі природних втрат, якщо вони є сумнівними, та інші) 

84 

31, 38, 39, 63, 64, 66, 65 та інші 

948 

31, 38, 39, 63, 64, 66, 65 та інші 

 

948 

84 

 

Інші витрати операційної діяльності (витрати на утримання соціальної сфери, що включаються у валові витрати (опалення, освітлення тощо), та інші) 

84 

63, 31 та інші 

949 

63, 31 та інші 

 

949 

84 

 

10 

Списання інших операційних витрат на фінансові результати 

79 

94 

79 

94 

 

Фінансові витрати (рахунок 95) 

 

Витрати на сплату відсотків банкам за фінансові кредити, одержані для поповнення власних оборотних коштів, а також для придбання основних виробничих фондів і нематеріальних активів для поточної виробничої діяльності, незалежно від терміну кредитування 

85 

31 

95 

31 

 

Витрати на сплату відсотків іншим юридичним і фізичним особам за фінансові кредити, одержані для поповнення власних обігових коштів, а також для придбання основних виробничих фондів і нематеріальних активів для поточної виробничої діяльності, незалежно від терміну кредитування 

85 

31
684 

95 

31
684 

 

Витрати на сплату відсотків за облігаціями 

 

Витрати, пов'язані з випуском, утриманням і оборотом власних цінних паперів 

85 

31, 34, 685 

95 

31, 34, 685 

 

Витрати на сплату відсотків за фінансову оренду 

85 

31
684 

95 

31
684 

 

Списання фінансових витрат 

792 

85 

792 

95 

 

Інші витрати (рахунок 97) 

 

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість і витрати, пов'язані з їх реалізацією) 

85 

14, 35 

971 

14
35 

 

Собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість і витрати, пов'язані з реалізацією необоротних активів) 

85 

10, 11, 12 

972 

10, 11, 12 

 

Собівартість реалізованих майнових комплексів 

85 

10, 11 

973 

10, 11 

 

Втрати від неопераційних курсових різниць 

85 

302
312
314
332
334
342 

974 

302, 312, 314, 332, 334, 342 

 

Сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій 

85 

10, 11, 12, 14, 15, 35 

975 

10, 11, 12, 14, 15, 35 

 

Витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо) 

85 

66, 65, 63 та інші 

976 

66, 65, 63 та інші 

 

Залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів 

85 

10, 11, 12, 35 

976 

10, 11, 12, 15 

 

Списання зносу ліквідованих (списаних) необоротних активів 

13 

10, 11, 12 

13 

10, 11, 12 

 

Інші витрати звичайної діяльності 

85 

10, 11, 63 та інші 

977 

10, 11, 63 та інші 

 

10 

Списання інших витрат на фінансові результати 

793 

85 

793 

971 

 

Надзвичайні витрати (рахунок 99) 

 

Списання залишкової вартості необоротних активів, втрачених внаслідок стихійних лих, техногенних ситуацій і інших надзвичайних подій 

85 

10, 11, 12 

99 

10, 11, 12 

 

Списання виробничих запасів, втрачених внаслідок стихійних лих, техногенних ситуацій і інших надзвичайних подій 

85 

20, 22, 26, 28 та інші 

99 

20, 22, 26, 28 та інші 

 

Понесення витрат, пов'язаних із ліквідацією наслідків стихійних лих, техногенних ситуацій і інших надзвичайних подій 

35 

20, 22, 66, 65, 63 та інші 

99 

20, 22, 66, 65, 63 та інші 

 

Списання надзвичайних витрат на фінансові результати 

794 

85 

794 

99 

 

 

3.3. Порядок відображення в бухгалтерському обліку основних господарських операцій підприємством побутового обслуговування

Таблиця 29

N
п/п 

Назва первинного документа 

Зміст операції 

Кореспонденції рахунків 

дебет 

кредит 

Накладна 

Оприбутковані виробничі запаси, малоцінні і швидкозношувані предмети, об'єкти основних фондів 

20
22
152 

 
63 

Акт введення в експлуатацію 

Зараховано придбаний об'єкт до складу основних фондів 

10 

152 

Вимога, лімітно-набірна карта 

Відпущені зі складу виробничі запаси і малоцінні та швидкозношувані предмети для виробництва продукції 

23 

20
22 

Видатковий касовий ордер, платіжна відомість 

Виплачена з каси заробітна плата 

661 

30 

Видатковий касовий ордер 

Видані з каси грошові кошти на відрядження витрати 

372 

30 

Прибутковий касовий ордер 

Повернуто невикористані кошти, видані під звіт 

30 

372 

Прибутковий касовий ордер, підсумковий звіт фіскальної пам'яті за день (Z-звіт) 

Внесений у касу виторг від реалізації 

301 

70 

Платіжне доручення 

Перераховані з поточного рахунка грошові кошти для оплати рахунків постачальників, погашення заборгованості перед бюджетом, фондами 

371
641
651
652
653 

 
31 

Акт списання основних засобів 

Списана залишкова вартість реалізованих основних засобів 

972 

10 

10 

Акт списання основних засобів 

Списана сума зносу реалізованих основних засобів 

131 

10 

11 

Видаткова накладна 

Списана собівартість реалізованих виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів 

943 

20, 22 

 

3.4. Приклад формування фінансового результату діяльності малого підприємства побутового обслуговування - платника єдиного податку, що спеціалізується на хімічному чищенні одягу

Так, залишок матеріалів на початок місяця (сальдо Д-т 282) становить 3000 грн.;

обсяг наданих послуг за місяць становить 9200 грн.;

придбано реактивів і барвників на суму 5160 грн., у тому числі ПДВ - 860 грн.;

нараховано заробітну плату - 1300 грн.;

утримано збір на пенсійне страхування (1 %) - 13 грн.;

утримано прибутковий податок - 150 грн.;

утримано збір на соціальне страхування на випадок безробіття (0,5 %) - 6 грн.;

витрачено реактивів і барвників на суму 500 грн.;

нараховано знос виробничого устаткування - 300 грн.;

нараховано оплату за електроенергію і комунальні послуги - 800 грн.;

нараховано оплату за оренду приміщення відповідно до договору - 700 грн.;

нараховано оплату за рекламні послуги відповідно до рахунка рекламодавця - 250 грн.

Журнал обліку господарських операцій

Таблиця 30

N
п/п 

Зміст операції 

дебет 

кредит 

сума 

Оприбутковано реактивів і барвників 

201 

631 

5160 

Витрачені протягом місяця реактиви і барвники, списані в реалізацію 

801 

201 

500 

Нараховано заробітну плату 

811 

661 

1300 

Утримано збір на пенсійне страхування (1 %) 

661 

651 

13 

Утримано прибутковий податок 

661 

641 

150 

Утримано збір на соціальне страхування на випадок безробіття (0,5 %) 

661 

653 

Нараховано знос виробничого устаткування 

831 

131 

300 

Нараховано оплату за електроенергію і комунальні послуги відповідно до тарифу на підставі рахунків 

841 

685 

800 

Нараховано оплату за оренду приміщення згідно з договором 

842 

685 

700 

10 

Нараховано оплату за рекламу на підставі рахунка рекламодавця 

843 

685 

250 

11 

Протягом місяця в касу отримано виторг за надання послуг хімчистки 

301 

703 

9200 

12 

Відповідно до надходження виторг здано до банку на розрахунковий рахунок 

311 

301 

9200 

 

Перед складанням робочої таблиці відображаємо рахунки так, як вони повинні виглядати в окремих облікових регістрах. При цьому допускаємо, що на початок місяця на балансі підприємства знаходились тільки основні засоби у сумі 12000 грн., і всі вони входять до складу статутного капіталу. Сформуємо робочу таблицю.

Робоча таблиця

Таблиця 31

N
п/п 

Стаття 

Рахунок 

Пробний баланс 

Звіт про фінансові результати 

Бухгалтерський баланс 

дебет 

кредит 

витрати (дебетове сальдо) 

доходи (кредитове сальдо) 

актив 

пасив 

Барвники і реактиви 

201 

4660 

  

  

  

4660 

  

Основні засоби (залишкова вартість) 

  

  

  

11700 

  

Знос основних засобів 

131 

  

300 

  

  

  

Основні кошти (первісна вартість) 

104 

2000 

  

  

  

  

Кошти грошові на рахунку в банку 

311 

9200 

  

  

  

9200 

  

Статутний капітал 

40 

  

2000 

  

  

  

12000 

Зобов'язання щодо прибуткового податку 

641 

150 

  

  

  

150 

Зобов'язання щодо заробітної плати 

661 

  

1131 

  

  

  

1131 

Зобов'язання щодо соціального страхування 

65 

  

19 

  

  

  

19 

10 

Зобов'язання перед постачальниками 

631 

  

5160 

  

  

  

5160 

11 

Доходи від реалізації послуг 

703 

  

9200 

  

9200 

  

  

12 

Витрати на матеріали 

801 

500 

  

500 

  

  

  

13 

Витрати на заробітну плату 

811 

1300 

  

1300 

  

  

  

14 

Амортизація 

831 

300 

  

300 

  

  

  

15 

Електроенергія і комунальні платежі 

841 

800 

  

800 

  

  

  

16 

Оренда приміщення 

842 

700 

  

700 

  

  

  

17 

Витрати на рекламу 

843 

250 

  

250 

  

  

  

18 

Зобов'язання перед іншими кредиторами 

685 

  

1750 

  

  

  

1750 

19 

РАЗОМ: 

  

9710 

9710 

3850 

9200 

25560 

20210 

20 

Операційний прибуток 

  

  

  

5350 

  

  

  

21 

Зобов'язання перед бюджетом щодо єдиного податку 

641 

  

  

  

  

  

920 

22 

Чистий (нерозподілений) прибуток 

441 

  

  

  

  

  

4430 

23 

БАЛАНС 

  

9710 

9710 

9200 

9200 

25560 

25560 

 

За допомогою робочої таблиці складається баланс і звіт про фінансові результати. Прийоми формування такої звітності дуже прості: сальдо доходних і видаткових рахунків слід залишити в колонках "Звіт про фінансові результати" (відповідно кредитові сальдо - "Доходи", дебетові - "Витрати"), а сальдо інших рахунків перенести в остаточний (бухгалтерський) баланс.

Після завершення роботи з формування звіту про фінансові результати залишається зареєструвати в обліку кілька заключних проводок: кредитовими оборотами закрити видаткові рахунки, а дебетовими - доходні і, таким чином, відкрити результатний (791) рахунок, де доходи будуть показані за кредитом, а витрати - за дебетом. Тут же за дебетом рахунка 791 із кредиту рахунка 641 повинна бути зареєстрована проводка з нарахування єдиного податку. Згідно з даними робочої таблиці форма звіту про фінансові результати N 2-М, затверджена ПБО 25 для суб'єктів малого підприємництва, заповнюється таким чином:

Частина 1. Фінансові результати

Таблиця 32

Номер рядка частини 1 форми N 2-М 

Показники 

010 

Сальдо рахунка 703 

9200 

035 

Сальдо рахунка 703 

9200 

040 

Підсумкове сальдо рахунків 801, 811, 831, 841, 842 

3600 

090 

Сальдо рахунка 843 

250 

210 

Сальдо рахунка 641 (згідно з рядком 21 робочої таблиці) 

920 

220 

Прибуток (сальдо рахунка 441) 

4430 

 

Частина 2. Елементи операційних витрат

Таблиця 33

Номер рядка частини 1 форми N 2-М 

Показники 

230 

Сальдо рахунка 801 

50 

240 

Сальдо рахунка 811 

1300 

260 

Сальдо рахунка 831 

300 

270 

Сальдо рахунків 841, 842, 843 

1750 

280 

P. 040 + P. 090 = p. 230 + p. 240 + p. 260 + p. 270 

3850 

 

Підприємства побутового обслуговування можуть надавати послуги з виготовлення і ремонту виробів як із власних матеріалів, так і з матеріалів замовника. Підприємства побутового обслуговування, що з 01.01.2000 використовують новий План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - План рахунків), затверджений наказом Міністерства фінансів від 30.11.99 N 291, облік розрахунків із замовниками здійснюють на субрахунку 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" і рахунку 681 "Розрахунки по авансах одержаних". У разі надання побутових послуг із використанням матеріалів замовників облік прийнятих цінностей здійснюють відповідно до нового Плану рахунків на забалансовому субрахунку 022 "Матеріали, прийняті в переробку", 026 "Матеріальні цінності, одержані від замовника для виконання робіт".

3.5. Приклад обліку на підприємствах з ремонту побутової техніки

Для калькулювання собівартості послуг, як правило, застосовується метод "під замовлення". Він передбачає відокремлений облік витрат щодо кожного виду робіт (послуг) за статтями витрат. Об'єктом обліку є окреме замовлення, для оформлення якого виконавець відкриває "виробниче замовлення"*, якому дається код. Надалі код буде указуватися в усіх документах, що підтверджують витрати на виконання даного замовлення. Номер замовлення проставляють на ярликах, що прикріплюють до агрегатів, вузлів, деталей і матеріалів, наданих замовником.

____________
* Для оформлення замовлень і розрахунків із споживачами за побутові послуги використовуються документи суворої звітності (наказ Українського союзу об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення від 29.09.95 N 8 "Про затвердження форм документів суворої звітності та Інструкції щодо їх використання").

Замість бланка виробничого замовлення може бути використана карта (відомість) обліку витрат, призначена для нагромадження фактичних витрат. При цьому вартість вузлів, агрегатів і матеріалів, одержаних від замовника для виконання замовлення, у вартість виконаних послуг не включається.

При остаточному розрахунку за виконані роботи замовнику одночасно з розрахунковими документами видається гарантійний талон, в який заносяться дані про гарантійний термін, установлений відповідно до законодавства. Документами, на підставі яких замовник протягом гарантійного терміну має право вимагати усунення недоліків, є касовий (товарний) чек, договір чи квитанція (гарантійний талон).

Підприємства побутового обслуговування виконують кілька видів гарантійного ремонту і гарантійного обслуговування, зокрема внаслідок неякісно виконаних раніше робіт або установлення неякісних запчастин (за умови, що вони належали виконавцю). Крім того, підприємства побутового обслуговування (за домовленістю з виробником чи продавцем) усувають недоліки проданого товару, виявлені протягом гарантійного терміну.

У разі коли ремонт провадиться протягом гарантійного терміну через неякісно виконані раніше роботи, такий ремонт здійснюється за рахунок коштів підприємства побутового обслуговування. Якщо гарантійний ремонт провадиться з метою усунення недоліків проданого товару, відшкодування витрат підприємства побутового обслуговування здійснюється на умовах, обумовлених у договорі з виробником чи продавцем.

Розглянемо типову ситуацію: побутовий прилад підлягає гарантійному ремонту тому, що раніше підприємство побутового обслуговування відремонтувало його неякісно.

Для проведення гарантійного ремонту і гарантійного обслуговування на підприємстві пунктом 13 ПБО 11 "Зобов'язання" передбачено створення резервного фонду. Розмір такого фонду підприємство визначає самостійно (обумовлюється в наказі про облікову політику підприємства).

Суми створеного фонду забезпечення гарантійного ремонту (субрахунок 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань") визнаються витратами на збут (рахунок 93 "Витрати на збут") і належать до витрат періоду, в якому створюється резервний фонд. Суми фактичних витрат на гарантійний ремонт, що перевищують зарезервовані, відповідно до Інструкції N 291 належать до втрат від браку і відображаються на рахунку 24 "Брак у виробництві". Подальше списання втрат від браку залежить від того, чи виявлено винного у допущенні браку. У разі коли таку особу не встановлено, суми втрат включають у загальновиробничі витрати, у складі яких вони підлягають розподілу на змінні та постійні.

У разі коли резервний фонд на підприємстві не створюється, усі фактичні витрати на гарантійний ремонт (за винятком коштів, що відшкодовуються за рахунок винної особи) включаються у витрати на збут.

Витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування безпосередньо пов'язані з послугами, наданими суб'єктами господарської діяльності, тому до складу валових витрат вони включаються на загальних підставах.

У разі надання побутових послуг громадянину з ремонту легкового автомобіля із заміною агрегатів, придбаних майстернею, записи в регістрах бухгалтерського обліку будуть відображені таким чином:

Таблиця 34

N
п/п 

Назва первинного документа 

Зміст операції 

Кореспонденції рахунків 

дебет 

кредит 

Платіжне доручення 

Перераховано передплату постачальнику 

371 

311 

Податкова накладна 

Відображено право на податковий кредит з ПДВ 

641 

644 

Накладна 

Оприбутковано агрегат 

201 

631 

Заставна 

Списана раніше нарахована сума податкового кредиту 

644 

631 

Акт про взаємозалік 

Відображено залік заборгованостей 

631 

371 

Квитанція 

Відображено заборгованість замовника перед виконавцем 

377 

703 

Бухгалтерський розрахунок 

Відображено суму ПДВ 

703 

641 

Прибутковий касовий ордер 

Отримано грошові кошти від замовника 

301 

377 

Матеріальний звіт 

Відображено вартість матеріалів, використаних для проведення ремонту 

23 

201 

10 

Розрахункова відомість 

Зроблено нарахування у фонд заробітної плати: 

працівників, зайнятих наданням послуг 

23 

661
652
653
656 

працівників адміністративно-управлінського апарату 

92 

661
651
652
653
656 

11 

Журнал-ордер 

Списана фактична собівартість наданих послуг 

903 

23 

12 

Журнал-ордер 

Списана на фінансовий результат сума адміністративних витрат 

791 

92 

13 

Журнал-ордер 

Відображено фінансовий результат: 

  

  

списана на фінансовий результат собівартість реалізованих послуг 

791 

903 

списаний на фінансовий результат прибуток від реалізації послуг 

703 

791 

 

У разі виконання робіт з матеріалу замовника бухгалтерські операції відображаються такими записами:

Таблиця 35

N
п/п 

Назва первинного документа 

Зміст операції 

Кореспонденції рахунків 

дебет 

кредит 

Квитанція 

Прийняті від замовника матеріали для виконання замовлення 

022 

Квитанція 

Відображено заборгованість замовника 

377 

703 

Бухгалтерський звіт 

Відображено суму податкових зобов'язань з ПДВ 

703 

641 

Прибутковий касовий ордер 

Отримано кошти від замовника 

301 

377 

Розрахункова відомість 

Зроблено нарахування у фонд заробітної плати: 

працівників, зайнятих наданням послуг 

23 

661 

працівників адміністративно-управлінського апарату 

92 

661 

Зроблено нарахування у фонд заробітної плати: 

працівників, зайнятих наданням послуг 

23 

651
652
653
656 

працівників адміністративно-управлінського апарату 

92 

651
652
653
656 

Журнал-ордер 

Списані витрати, пов'язані з виконанням замовлення: списана фактична собівартість наданих послуг 

903 

23 

списана на фінансовий результат сума адміністративних витрат 

791 

92 

Квитанція 

Списана вартість матеріалів, використаних для виконання замовлення 

022 

Журнал-ордер 

Відображено фінансовий результат: списана на фінансовий результат собівартість реалізованих послуг 

791 

903 

списаний на фінансовий результат прибуток від реалізації послуг 

703 

791 

 

 

Начальник управління громадського
харчування та побутових послуг 

 
О. Шалимінов 

 

 

Додаток 1
до пункту 1.5
Методичних рекомендацій 

 

ПЕРЕЛІК
основних нормативних документів, якими повинні керуватися суб'єкти господарювання у сфері громадського харчування, виготовляючи продукцію власного виробництва

Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів для підприємств громадського харчування (наказ МЗЕЗторгу від 06.07.99 N484);

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания (приказ Министерства торговли СССР от 12.12.80 N 310);

Сборник рецептур блюд для питания школьников (приказ Министерства торговли УССР от 24.12.85 N 341);

Сборник рецептур блюд диетического питания для предприятий общественного питания (письмо Министерства торговли СССР от 10.07.87 N 0132-75);

Сборник рецептур на торты, пирожные, кексы и рулеты (М., Пищепром, 1978, ч. I, II, III);

Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания (письмо Министерства торговли СССР от 30.12.83 N 0176-75);

Порядок розробки та затвердження технологічної документації на фірмові страви, кулінарні та борошняні кондитерські вироби на підприємствах громадського харчування (наказ Міністерства економіки України від 25.09.2000 N 210).

 

Додаток 2
до пункту 1.6
Методичних рекомендацій 

 

_______________________________________________
                      Заклад (підприємство) 

Код за ЗКУД*

0903102 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЙНА КАРТА N _____

"___" ____________ 200_ р.

Найменування страви _______  

Номер за збірником рецептур ___ 

 

N
п/п 

Порядковий номер калькуляції і дата її затвердження 

N 1
"___" ______ 200_ р.

N 2
"___" ______ 200_ р.

N 3
"___" ______ 200_ р.

N 4
"___" ______ 200_ р.

N 5
"___" ______ 200_ р.

  

Найменування продуктів 

норма 

ціна 

сума 

норма 

ціна 

сума 

норма 

ціна 

сума 

норма 

ціна 

сума 

норма 

ціна 

сума 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Загальна вартість набору продуктів на 100 страв 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ціна продажу однієї страви 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вихід у готовому вигляді однієї страви, г 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Завідувач виробництва 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Калькуляцію склав 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник закладу (підприємства) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

____________
* ЗКУД - загальносоюзний класифікатор управлінської документації (приказ Министерства торговли СССР от 20.08.86 N 201 "Об утверждении альбома форм первичной документации в торговле и общественном питании").

 

Додаток 3
до пункту 2.2 
Методичних рекомендацій 

 

_______________________________________________
                      Заклад (підприємство) 

Код за ЗКУД

0903100 

 

 

ПЛАН-МЕНЮ

на "___" ____________ 200_ р.

Найменування і коротка характеристика страв і гарніру 

Номер страв (за збірником рецептур, технологічної картки, інструкції тощо) 

Код страви 

Кількість 

Ціна,
грн. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Контрольні суми 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Завідувач виробництва  

_________
(підпис) 

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

 

Додаток 4
до пункту 2.2 
Методичних рекомендацій 

 

_______________________________________________
                      Заклад (підприємство) 

Код за ЗКУД

0903101 

 

 

ВИМОГА ДО КОМОРИ

від "___" ____________ 200_ р.

Відпустити для  

__________________
(найменування структурного
підрозділу) 

_________________
(прізвище, ім'я, по батькові
матеріально відповідальної особи) 

 

Найменування товару 

Одиниця виміру 

Кількість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

Завідувач виробництва  

_________
(підпис) 

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Відпуск дозволив: 

  

  

Керівник закладу (підприємства) 

_________
(підпис) 

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

 

Додаток 5
до пункту 2.1 
Методичних рекомендацій 

 

 
___________________
 Заклад (підприємство)
 
 
___________________
      місце закупки  

 
 
 
 
ЗАКУПІВЕЛЬНИЙ АКТ N ___

ЗАТВЕРДЖУЮ
у сумі _____________ грн.
Керівник закладу (підприємства)
"___" _________ 200_ р.

Дата закупки ______ 200_ р.

 

Мною, _______________________________________________________
                                                           (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Куплено в ____________________________________________________
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
Який проживає за адресою: ______________________________________

Наступні сільськогосподарські продукти

  

Код документа  

0903105 

  

  

  

  

 

  

  

Номер документа

  

  

Дата документа  

  

  

Код операції  

  

  

Код покупця 

 

Найменування сільськогосподарських продуктів 

Код продуктів 

Одиниця виміру, код 

Сорт 

Кількість 

Ціна 

Сума 

Контрольне число 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

 

Разом на суму  

________________________________ 

прописом 

Гроші отримав  

________________________________ 

прописом 

Гроші заплатив  

________________________________ 

прописом 

 

 

Додаток 6
до пункту 2.1 
Методичних рекомендацій 

 

________________________________________
                   Заклад (підприємство) 

Код за ЗКУД

0903025 

  

  

  

 

 

ТОВАРНИЙ ЗВІТ N ____

за "___" ____________ 200_ р.

Матеріально відповідальна особа _____ 

 Ліміт товарних залишків _______ 

 

  

Документ 

Сума 

Особливі примітки 

дата 

номер 

товару 

тари 

  

Залишок на 

  

  

  

  

  

Прибуток 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього в прибутку 

  

  

  

  

  

Усього із залишком 

  

  

  

  

  

Витрати 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього у витратах 

  

  

  

  

  

Залишок 

  

  

  

  

  

 

Додаток (документів) ________

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Звіт із документами прийняв і попередньо перевірив ________________

Бухгалтер _____________________________________________________

Звіт перевірив бухгалтер

З виправленнями згодний, залишок товару на суму ____ грн. ____ коп., тари на суму ______________________ грн. __________ коп.

Підтверджую __________
                                     (підпис) 

0903025 

 

Зворотний бік

Найменування тари 

Ціна 

Залишок на 

Прибуток 

Витрати 

Залишок на 

кількість 

сума 

кількість 

сума 

кількість 

сума 

кількість 

сума 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріально відповідальна особа  

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

 

Додаток 7
до пункту 2.2
Методичних рекомендацій 

 

_______________________________________________
                      Заклад (підприємство) 

Код за ЗКУД

0903128 

 

 

Акт затверджую:
_____________ Керівник
"___" _________ 200_ р. 

 

АКТ
про реалізацію готових виробів кухні за готівку

за ___________ 200_ р.

Комісією у складі ____________________________________________
________________________________________________ установлено:

Номер калькуляційної картки 

Найменування готових виробів 

Реалізовано 

Кількість 

За цінами фактичної реалізації 

За обліковими цінами виробництва 

ціна 

сума 

ціна 

сума 

1. 

А. Загальні страви 

  

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

і т. д. 

  

  

  

  

  

  

  

Разом: 

  

  

  

  

  

  

Б. Замовні 

  

  

  

  

  

1. 

  

  

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

і т. д. 

  

  

  

  

  

  

  

Разом: 

  

  

  

  

  

  

В. Обіди додому 

  

  

  

  

  

1. 

  

  

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

і т. д. 

  

  

  

  

  

  

  

Разом: 

  

  

  

  

  

  

Усього: 

  

  

  

  

  

 

Завідувач виробництва  

__________________
                 (підпис) 

 

Виручка каси грн. _____ коп. ___  

_____________________
                   (прописом) 

 

Касир  

__________________
                (підпис) 

 

Кількість і ціни реалізованих готових виробів, які указані у даному акті, відповідають касовим чекам.

Акт перевірив  

__________________
                 (підпис) 

 

 

Додаток 8
до пункту 2.2
Методичних рекомендацій 

 

_______________________________________________
                      Заклад (підприємство) 

Код за ЗКУД

0903103

 

 

АКТ
про реалізацію і відпуск виробів кухні N

від "___" ___________ 200_ р.

Комісія у складі (посада, прізвище, ім'я, по батькові) _________________
встановила: ____________________________________________________

Номер кальку-
ляцій-
ної картки 

Найменування готових виробів 

Продажна ціна страви, грн. 

Реалізовано і відпущено за продажними цінами 

За готівковий розрахунок 

Структурним підрозділом 

Усього 

За обліковими цінами виробництва 

кількість 

сума 

кількість 

сума 

кількість 

сума 

ціна 

сума 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Довідка: продано страв, у вартість яких включені: спеції по __ коп. на страву, сіль по __ коп. на страву.

Разом ___ коп.

Завідувач виробництва

_______
(підпис) 

Касир  

_______
(підпис) 

Марочниця 

_______
(підпис) 

 

Виручка каси _______ грн. _______ коп.

Додатки: накладні NN _____ Забірні листи NN _______

Акт перевірив  

_________
(підпис) 

Кількість і ціна реалізованих страв, поданих в акті, відповідають касовим чекам.  

 

 

Додаток 9
до пункту 2.2
Методичних рекомендацій 

 

_______________________________________________
                      Заклад (підприємство) 

Код за ЗКУД

0903108

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________
     підпис керівника закладу 
                 (підприємства)
"___" ___________ 200_ р. 

 

АКТ
про продаж і відпуск виробів кухні

за "___" ___________ 200_ р.

N
п/п 

Кому відпущено (продано) 

Сума 

за цінами продажу 

за обліковими цінами виробництва 

  

Продано за готівковим розрахунком: 

  

  

  

Страви 

  

  

  

Порціонні страви 

  

  

  

Обіди додому 

  

  

  

Усього продано: 

  

  

 

Відпущено:
працівникам підприємства за вартістю сировинного набору, акт від "___" _________ 200_ р. 

 

 

  

у філіали і буфети з іншою категорією націнки за накладними N N  

  

  

  

у філіали і буфети з тією ж націнкою за накладними N N  

  

  

  

Разом: 

  

  

 

Довідка: витрачено на приготування страв:

Спецій ______ % до обороту ____________

Солі _______ % до обороту _____________

Разом на суму ________________________

Завідувач виробництва ________________

Бухгалтер ____________________________

Виручка каси _________________________

Касир _______________________________

ДОВІДКА ПРО ВІДПУСК СТРАВ

Найменування виробів кухні 

Кількість 

1. 

Перші страви 

  

2. 

Другі страви 

  

3. 

Треті страви 

  

4. 

Холодні закуски 

  

 

Завідувач виробництва (бригадир)  

_________
(підпис) 

Марочниця  

_________
(підпис) 

 

 

Додаток 10 
до пункту 2.2
Методичних рекомендацій 

 

_______________________________________________
                      Заклад (підприємство) 

Код за ЗКУД

0903111

 

 

____________________________________________________________
                                                                          керівник
____________________________________________________________
                                                              старший бухгалтер 

ДЕННИЙ ЗАБІРНИЙ ЛИСТ N ____

від "___" ___________ 200_ р.

Найменування виробів 

Одиниця виміру 

Ціна 

Відпущено (час) 

Повер-
нено 

Код виробів 

Одиниця виміру 

Усього відпущено за день 

Примітка 

година 

година 

година 

година 

година 

Кількість 

кількість 

сума 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Усього за день  

________________________________
(кількість прописом) 

натуральних одиниць 

 

на суму  

____________________________
(прописом) 

грн. _____ коп. 

 

Відпустив

__________
(посада) 

___________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Прийняв

__________
(посада) 

___________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Перевірив

__________
(посада) 

___________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

  

  

  

  

 

 

Додаток 11 
до пункту 2.2
Методичних рекомендацій 

 

_______________________________________________
                      Заклад (підприємство) 

Код за ЗКУД

0903127

 

 

ЗАМОВЛЕННЯ-РАХУНОК N
(є розрахунковим документом)

на _________ чоловік

Замовник _____________________________________________________
                                     (організація або приватна особа, прізвище, ім'я, по батькові) 
Найменування залу _____________________________________________
Дата та час обслуговування ______________________________________

Замовлення-рахунок склав:  

З умовами згоден: 

Адміністратор 

___________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Замовник 

___________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

           

 

З холодного цеху на ______ год. 

З буфету на ________ год. 

Найменування 

Кількість 

Ціна, грн. коп. 

Сума, грн. коп. 

Найменування 

Кількість 

Ціна, грн. коп. 

Сума, грн. коп. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

Х 

  

Разом 

  

Х 

  

З гарячого цеху на _____ год. 

З хліборізки на _______ год. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

Х 

  

  

  

  

  

З кофейного буфету на ______ год. 

  

  

  

  

17 

18 

19 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

Х 

  

Разом 

  

Х 

  

 

Ціни та сума перевірені 

Аванс N __ від ____ на __ грн. __ коп. 

_______
(посада) 

__________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Доплата N від _____ на __ грн. ___ коп.

За квіти за кв. N __ від _____ на _ грн. __ коп. 

"___" ____________ 200_ р. 

  

       

 

Отримано разом 

___________________________________
(прописом) 

грн. ___ коп. 

 

Касир 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Чеки на замовлення на __ грн. __ коп. 

 

Зворотний бік

Виключити із замовлення-рахунка 

Включити до замовлення-рахунка 

Найменування 

Кількість 

Ціна, грн. коп. 

Сума, грн. коп. 

Найменування 

Кількість 

Ціна, грн. коп. 

Сума, грн. коп. 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

Х 

 

Разом 

 

Х 

 

 

Ціна та сума перевірені 

_______
(посада) 

__________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Касир 

__________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Метрдотель 

__________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Замовник 

__________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Обслуговування проводили:

Прізвище, ім'я, по батькові 

Посада 

Примітки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замовлення виконано повністю

__________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

"___" ____________ 200_ р. 

  

 

Відповідальний за обслуговування

__________
(посада) 

___________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

 

Додаток 12 
до пункту 2.2
Методичних рекомендацій 

 

_______________________________________________
                      Заклад (підприємство) 

Код за ЗКУД

0903110

 

 

МЕНЮ
на відпуск харчування працівникам закладу (підприємства)

на "___" ____________ 200_ р.

Номер картки 

Найменування страв 

Кількість 

За цінами відпуску 

За обліковими цінами виробника 

ціна 

сума 

ціна 

сума 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склав  

______________
(підпис) 

Підтвердив 

___________
(підпис) 

 

 

Додаток 13 
до пункту 2.2
Методичних рекомендацій 

 

_______________________________________________
                      Заклад (підприємство) 

Код за ЗКУД

0903107

 

 

ЗВІТ
про рух продуктів і тари по кухні

"___" _____________ 200_ р.

матеріально відповідальна особа (бригада) _________________________

  

Документ 

Вартість 

Особливі відмітки 

дата 

номер 

продуктів за обліковими цінами 

спецій і солі за роздрібними цінами 

тари 

Залишок на початок дня 

  

  

  

  

  

  

Прибуток 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього в прибутку 

  

  

  

  

  

  

Усього із залишком 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Витрати 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього у витраті 

  

  

  

  

  

  

Залишок за обліковими цінами 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Фактичний залишок 

  

  

  

  

  

  

Надлишки 

  

  

  

  

  

  

Нестача 

  

  

  

  

  

  

 

Додаток ______________ документів

Завідувач виробництва (бригадир) _______________________________

Члени бригади ________________________________________________

Звіт перевірив бухгалтер ________________________________________

Рішення керівника ______________________________________________
______________________________________________________________

 

Додаток 14 
до пункту 2.3 
Методичних рекомендацій 

 

_______________________________________________
                      Заклад (підприємство) 

Код за ЗКУД

0903115

 

 

АКТ N
про передачу товарів і тари під час зміни матеріально відповідальної особи

________________________________
(найменування структурного підрозділу)

"___" ___________ 200_ р.

Особа, яка здає  

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)  

Особа, яка приймає

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)  

 

N
п/п 

Найменування товару 

Одиниця виміру 

Кількість 

Ціна 

Сума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом: 

 

 

 

 

 

Здав 

___________________
(прізвище, ім'я,
по батькові) 

________
(підпис) 

Прийняв  

___________________
(прізвище, ім'я,
по батькові) 

________
(підпис) 

 

Представник адміністрації 

___________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

________
(підпис) 

 

 

Додаток 15 
до пункту 2.4 
Методичних рекомендацій 

 

_______________________________________________
                      Заклад (підприємство) 

Код за ЗКУД

0903119

 

 

НАРЯД-ЗАМОВЛЕННЯ N

на "___" ____________ 200_ р.

На виготовлення кондитерських та інших виробів, завідувач цеху (майстер)
_____________________________________________________________

  

Найменування виробів 

Наряд-замовлення зробив

______
(посада)  

______
(підпис)  

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Затверджено

____________________________
          (прізвище, ім'я, по батькові 
               керівника підприємства) 

________
(підпис) 

 

Контроль випуску (за документами)
Головний (старший) бухгалтер

________
   (підпис) 

_____________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

 

Номер згідно із збірником рецептур 

  

  

  

  

  

  

Вага 1 шт. виробу 

  

  

  

  

  

  

Замовлення: кількість 

  

  

  

  

  

  

ціна продажу 

  

  

  

  

  

  

сума 

  

  

  

  

  

  

Фактичний випуск (здано в комору) 

  

  

  

  

  

  

Найменування сировини 

Розрахунок потреби сировини 

До відпуску 

Норма 

Усього 

Норма 

Усього 

Норма 

Усього 

За розра-
хунком 

Із заокруг-
ленням 

Ціна 

Сума 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Розрахунок зробив бухгалтер 

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

________
(підпис) 

Відпуск дозволив керівник 

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

________
(підпис) 

Звірив старший бухгалтер 

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

________
(підпис) 

  

  

  

 

 

Додаток 16 
до пункту 2.4 
Методичних рекомендацій 

 

_______________________________________________
                      Заклад (підприємство) 

Код за ЗКУД

0903112

 

 

ЗВІТ
про рух готових виробів у кондитерських та інших цехах

за "___" ___________ 200_ р.

Матеріально відповідальна особа ___________

N
п/п 

Найменування виробу 

Одиниця виміру 

Вага штучних виробів 

Ціна продажу 

Залишок на
"___" _____ 200_ р.

Вироблено 

Здано в експедицію 

Інший відпуск 

Залишок на
"___" _____ 200_ р.

кількість 

сума 

кількість 

сума 

кількість 

сума 

кількість 

сума 

кількість 

сума 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Додаток _____ документів

Завідувач цеху  

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

________
(підпис) 

Перевірив бухгалтер 

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

________
(підпис) 

 

 

Додаток 17 
до пункту 2.5 
Методичних рекомендацій 

 

____________________________________________
                       Заклад (підприємство) 

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________
Керівник закладу
"___" __________ 200_ р. 

  

Код документа  

0903106 

  

  

  

  

  

 

  

Номер документа  

  

Дата документа  

  

Код операції  

  

Код підприємства  

  

Код МОЛ (бригада) 

 

АКТ
на розбирання м'яса на крупнокускові напівфабрикати

N _____ від "___" __________ 200_ р.

Найменування м'яса-
сировини за категоріями, що надійшло для розбирання, одиниця виміру 

Код м'яса-
сиро-
вини 

Витрати м'яса-сировини 

Наймену-
вання напівфаб-
рикатів 

Вихід крупнокускових напівфабрикатів 

Від-
хи-
лен-
ня
(+, -) 

Конт-
рольне число 

одиниця виміру 

вага,
кг 

ціна,
грн. 

сума,
грн. 

За нормами 

Разом вага, кг 

Код напів-
фаб-
рика-
тів 

Фактично 

у від-
сот-
ках 

вага,
кг 

у від-
сот-
ках 

вага, кг 

ціна 

вага 

сума 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перероблено м'яса ________________ кг

Вироблено крупнокускових напівфабрикатів _______________ кг

Майстер (бригадир) 

_______
(підпис) 

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Завідувач виробництва (цеху)  

_______
(підпис) 

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Перевірив бухгалтер  

_______
(підпис) 

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Представник адміністрації  

_______
(підпис) 

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

 

Додаток 18 
до пункту 2.5 
Методичних рекомендацій 

 

_______________________________________________
                      Заклад (підприємство) 

Код за ЗКУД

0903172

 

 

ЗВІТ
про рух продуктів у виробництві

з _______ по ________ 200_ р.

Найме-
нування продуктів 

Код про-
дук-
тів 

Надійшло у виробництво за звітний період 

Разом надійшло 

Залишок на початок звітного періоду 

"___" ______ 200_ р. 

"___" ______ 200_ р. 

"___" ______ 200_ р. 

"___" ______ 200_ р. 

"___" ______ 200_ р. 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість (кол. 3 + 5 + 7 + 9 + 11) 

сума (кол. 4 + 6 + 8 + 10 + 1 + 2) 

кіль-
кість 

сума 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Завідувач виробництва

________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Старший бухгалтер

________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Звіт склав  

________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Матеріально відповідальна особа

________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

 

Додаток 19 
до пункту 2.5 
Методичних рекомендацій 

 

_______________________________________________
                      Заклад (підприємство) 

Код за ЗКУД

0903124

 

 

КОНТРОЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК
витрат продуктів за нормами рецептур на виготовлені вироби за час з ______ по ____ 200_ р.

Номер каль-
куля-
цій-
ної картки 

Наймену-
вання страв 

Фактично випущено страв (виробів) за звітний період 

Ціна продажу страви (виробу), грн. коп. 

Сума, грн. коп. 

Найменування продуктів та норма згідно із збірником рецептур 

 

  

  

  

  

Усього 

 

на одну пор-
цію 

на фактич-
ний випуск 

на одну пор-
цію 

на фактич-
ний випуск 

на одну пор-
цію 

на фактич-
ний випуск 

на одну пор-
цію 

на фактич-
ний випуск 

на одну пор-
цію 

на фактич-
ний випуск 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

Х 

  

Х 

  

Х 

  

Х 

  

 

 

Керівник закладу  

_______
(підпис) 

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Завідувач виробництва  

_______
(підпис) 

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Розрахунок склав  

_______
(підпис) 

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

 

Додаток 20 
до пункту 2.1 
Методичних рекомендацій 

 

_______________________________________________
                      Заклад (підприємство) 

Код за ЗКУД

0903123

 

 

Склад (комора) N _______

ВІДОМІСТЬ
про залишки товарів на складі (у коморі)

за "___" _______ 200_ р.

Найменування товарів 

Код товарів 

Одиниця виміру 

Код одиниці виміру 

Облікова ціна 

Залишок на
"___" ______ 200_ р. 

Залишок на
"___" ______ 200_ р. 

Залишок на
"___" ______ 200_ р. 

Залишок на
"___" ______ 200_ р. 

кількість 

сума 

кількість 

сума 

кількість 

сума 

кількість 

сума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірив 

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

________
(підпис) 

Матеріально відповідальна особа

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

________
(підпис)